Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanma Davasında SMS ve Arama Kayıtları istenebilir mi?

SMS ve Arama Kayıtları istenebilir mi?

Olayın Boşanma Davası veya Ceza Davası olmasının bir önemi var mı?

Boşanma Davasında SMS ve Arama Kayıtları istenebilir mi?

Boşanma davalarında geçmişe dönük telefon konuşma ve sms kayıtları istenebilmektedir.
Bu kayıtlar genellikle davacı eşin davalının aldattığını düşündüğü veya aldatmayı kanıtlamak istediği durumlarda talep edilmektedir.

Ceza hukuku anlamında suç olarak öngörülen hareketlere ilişkin olarak iletişimin tespiti kararı verilebilmektedir.

 • Yani bazı suçlara ilişkin olarak ceza mahkemesi hakimi kararı ile kişilerin cep telefonlarındaki mesaj içerikleri ve telefon görüşmeleri kayıt altına alınabilir ve davada delil olarak kullanılabilir.

Ancak maalesef aynı durum BOŞANMA DAVALARINDA  geçerli değildir.

Kişilere ait telefon görüşmelerinin, mesaj / sms kayıtlarının GSM operatörleri tarafından kaydedilmesi ve paylaşılması suçtur.

Dolayısıyla bu tür delil mahiyetinde bilgi ve iletişimin tespitine ilişkin kararları ne operatör şirketleri ne de Aile mahkemesi hâkimi veremeyecektir.

Boşanma davasında tarafların telefon görüşmelerinin ve kısa mesaj (sms) içeriklerinin kaydını talep etme, geçmişe ait kayıtların mahkemeye getirtilmesini isteme gibi bir durumu mevcut hukuk sistemimiz uyarınca mümkün görülmemektedir.

Ancak tabi ki boşanma davasına delil oluşturabilmesi için tarafların Aile mahkemesi kanalıyla GSM operatörü şirketlerden yalnızca eşlere ait telefon kayıtlarının celbini talep etmeleri mümkündür.

Bunları kısaca sıralamak gerekirse;

 • ARANAN NUMARA
 • ARAMA TARİHİ
 • MESAJ GÖNDERİLEN NUMARA
 • MESAJ GÖNDERME TARİHİ

Dolayısıyla taraflardan birinin hangi numaralar tarafından arandığına dair bilgilendirme talebine gsm operatörlerinin cevap vermemektedir.

ceza avukatı bilişim avukatı gaziantep
Türk Ceza Kanunu

Madde 132

Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
Bu ihlal kayıt suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat arttırılır.

Haberleşmenin

Gizliliğini İhlal Suçu

Gsm operatörleri Sms içeriği ve Telefon görüşmelerini kaydetmez Sadece tarih, saat, konuşma süresi gibi şekli bilgileri kayıt altına almaktadır.

Dolayısıyla size ya da eşinize gelen mesajları (sms) mahkemeye sunabilir ya da bu mesaj içeriklerini gören tanıklarınızı mahkemede dinletebilirsiniz ancak bunun dışında mesaj içeriklerinin gsm operatörleri tarafından boşanma davanızdaki dosyaya sunulmasını sağlamanız mümkün değildir. Hayatın olağan akışı düşünüldüğünde zaten tüm telefon görüşmelerinin operatörlerce kaydı mümkün olmayı,  böyle bir kaydın yapılması dahi suç sayılacağından telefon görüşmeleri içeriğine ulaşmak da maalesef mümkün değildir.

Boşanma Davasında Ses Kaydı Delil Olarak Sunulabilir Mi?

Boşanma davasında kullanılacak her ne delil olursa olsun öncelikle o delilin hukuka uygun bir delil olması gerekiyor.

Ses kaydının hukuka uygun bir delil olarak mahkemeye sunulabilmesi için gerekli şart sesi kaydedilen kişinin rızasıyla alınmış olmasıdır.

Sesi kaydedilen kişinin  rızası alınmaksızın sesin  kaydedilmesinin yaptırımı hapis cezasıdır.

Türk Ceza Kanunu

Madde 133

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu vermiş olduğu bir kararda kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak daha sonra kanıt elde etme olanağı bulunmadığı veya yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı takdirde ani gelişen durumlarla sınırlı olmak üzere kayıt almasının hukuka uygun sayılacağı belirtilmiştir.

Mahkeme Whatsapp Kayıtlarını İsteyebilir mi?

Whatsapp’ın ülkemizde herhangi bir ofisi bulunmaması sebebiyle Mahkeme Whatsapp Kayıtlarını İsteyebilir mi sorusunun cevabı özetle “HAYIR” dır.

Whatsapp yazışmaları için ülkemizden giden içerik talebi ile ilgili talepleri karşılamamaktadır.

Mahkemeye Whatsapp yazışmalarını delil olarak sunabilirsiniz. Ancak mahkemeye sunulacak olan delilin hukuka uygun şekilde elde edilmesi ve sadece ekran görüntüsü sunmak gibi durumlardan kaçınarak, her türlü şüpheden uzak olacak şekilde mahkemeye sunulması gerekir.

boşanma avukatı whatsapp sms kayıtları

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI

Emsal Hukuk Dairesi Kararı – 1

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2011/22536

Karar No : 2012/17686

Tarih : 26.06.2012

ÖZET :

BOŞANMA
KADININ BAŞKA ERKEKLE TELEFONLAŞIP MESAJLAŞMASI
HAYSİYETSİZ HAYAT OLGUSU
İÇTİHAT METNİ

DAVA :
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :
Davacı kocanın boşanma davası münhasıran “haysiyetsiz hayat sürme” sebebine ( TMK.m.163 ) dayanmaktadır. Haysiyetsiz hayat sürmenin varlığından söz edilebilmesi ve bu sebeple boşanma kararı verilebilmesi için; eşin, sosyal hayatta toplumun genel değer yargılarıyla çatışan, olumsuz nitelikte kabul edilen davranışının süreklilik göstermesi ve bu davranışın diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez hale getirmesi gereklidir. Süreklilik göstermeyen bir defalık bir davranış; Türk Medeni Kanunu’nun 166. madesindeki evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumu için yeterli olabilirse de, haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayalı boşanma kararı için yeterli değildir. Davalı kadının bir başka erkekle cep telefonu ile konuştuğu ve mesajlaştığı toplanan delillerle anlaşılmaktadır. Davalı kadının gerçekleşen bu davranışı, davacı koca bakımından birlikte yaşamayı ondan beklenemez duruma getirmiş ise de; sürekliliği olmadığı anlaşıldığından; haysiyetsiz hayat sürme ile Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesindeki boşanma sebebi sabit kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.


Emsal Hukuk Dairesi Kararı – 2

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/17372 / K. 2011/17019 / T. 25.10.2011

• EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kadının Güven Sarsıcı Beyanları İçeren Telefon Mesajları Çekmesi Kocanın Eşini Evden Kovması – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığı Eşlerin Boşanmaya Sebep Olaylarda Eşit Kusurulu Oldukları )

• YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanmayla Yoksulluğu Düşmek ve Nafaka İsteyen Eşin Kusurunun Diğer Eşe Göre Daha Ağır Olmaması Gereği – Güven Sarsıcı Telefon Mesajları Çeken Kadın ile Eşini Evden Kovan Eşin Boşanmaya Sebep Olaylarda Eşit Kusurlu Olduğu Yoksulluk Nafakasının Kabulü Gereği )

• GÜVEN SARSICI BEYANLAR İÇEREN TELEFON MESAJLARI GÖNDERME ( Eşi Evden Kovma Karşılıklı Hakaret Boşanmaya Neden Olaylarda Eşit Kusur – Yoksulluk Nafakası )

4721/m. 175

ÖZET : Davacı kadının güven sarsıcı beyanları içeren telefon mesajları gönderdiği, davalı kocanın eşini evden kovduğu, ayrıca tarafların birbirlerine karşılıklı hakaret ettiği ve fiziksel uyguladıkları anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya sebep olan olaylarda, tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Yoksulluk nafakası isteyebilmek için; boşanmayla yoksulluğa düşecek olma koşulu yanında, nafaka isteyen eşin kusurunun diğer tarafa göre daha ağır ( fazla ) olmaması da gereklidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR :
1- ) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- ) Toplanan delillerden; davacı kadının güven sarsıcı beyanları içeren telefon mesajları gönderdiği, davalı kocanın eşini evden kovduğu, ayrıca tarafların birbirlerine karşılıklı hakaret ettiği ve fiziksel şiddet uyguladıkları anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya sebep olan olaylarda, tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Yoksulluk nafakası isteyebilmek için; boşanmayla yoksulluğa düşecek olma koşulu yanında, nafaka isteyen eşin kusurunun diğer tarafa göre daha ağır ( fazla ) olmaması da gereklidir ( T.M.K. madde 175 ). Durum böyleyken, mahkemenin davacı kadını daha fazla kusurlu kabul etmesi ve bu kusur belirlemesine bağlı olarak, davacının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar vermesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeplerle kusur belirlemesi ve bu kusur belirlemesine bağlı olarak reddedilen yoksulluk nafakasına dair bölümünün BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeplerle ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Emsal Ceza Dairesi Kararı – 1

T.C.
YARGITAY
18. Ceza Dairesi

T.C.
YARGITAY
18. Ceza Dairesi

Esas No : 2012/13117

Karar No : 2012/14791

Tarih : 12.06.2012

ÖZET :
BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLARAK SUNULAN KAYITLAR
EŞİNİN ALDATMASINDAN ŞÜPHELENEN KADININ BİLGİSAYARA KONTROL İÇİN APARAT TAKMASI
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL
EŞİNDEN ŞÜPHELENEN KADININ EŞİ İLE KONUŞMASINI TELEFONA KAYDETMESİ
KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI

DAVA :
işiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarından, sanığın beraatine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR :
237 sayılı TCK’nın 133/1. maddesinde düzenlenen kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunun oluşabilmesi için; iki veya daha fazla kişinin, başkalarının bilmeyeceği ve sınırlı bir dinleyici çevresi dışına çıkmayacağı yönünde haklı bir inanç ve iradeyle hareket ederek, herhangi bir aracı vasıta olarak kullanmadan, yüz yüze gerçekleştirdikleri, ancak özel bir çaba gösterilerek duyulabilecek, aleni olmayan, söze dayalı, sesli düşünce açıklamalarının, konuşmanın tarafı olmayan kişi veya kişilerce, ilgilisinin rızası olmaksızın, elverişli bir aletle (sesli bir açıklamayı kuvvetlendirerek veya naklederek onu ses alanının dışına çıkartıp doğrudan doğruya algılanabilir hale getirmeye yarayan her türlü düzenekle) dinlenmesi veya akustik olarak tekrar dinlenebilmesi imkanını sağlayan bir aletle kaydedilmesi gerekmekte olup; belirli veya belirlenebilir iki veya daha fazla kişinin, elverişli araçlar (internet, telefon, telsiz, faks, mektup, telgraf, kağıt vb.) ve ortak semboller (söz, yazı, işaret vb.) aracılığıyla paylaştıkları bilgi, düşünce, duygu ve tutumlarının; özel hayata ilişkin olsun ya da olmasın, başka kişi veya kişiler tarafından, ilgilisi veya ilgililerinin rızası dışında ifşa edilmesi, yani; yayılması, açığa vurulması, afişe edilmesi, ilan edilmesi, kamuoyuna duyurulması, özetle; içeriğini öğrenme yetkisi bulunmayan kişi veya kişilerin bilgisine sunulması eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 132/2. maddesinde tanımlanan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirileceği, konuşmada, kişiler arasında vasıta bulunmaksızın iletişim gerçekleştiği halde, haberleşmede, elverişli bir araç sayesinde kişilerin iletişime geçtikleri; ayrıca, konuşmanın taraflarının, diğer tarafın bilgisi ve rızası dışında, aralarında geçen sözleri kaydetmesi, 5237 sayılı TCK’nın 133/1. maddesi kapsamında suç olarak tanımlanmamış olup; koşulları bulunduğu takdirde, eylemin 5237 sayılı TCK’nın 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturabileceği; ancak, kişinin, bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda, örneğin; kendisine karşı işlenmekte olan (cinsel saldırı, hakaret, tehdit, iftira veya şantaj gibi) bir suç söz konusu olduğunda ya da kendisine veya aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırıyı önlemek için, kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını engelleyip, yetkili makamlara sunarak güvence altına almak amacıyla, saldırıyı gerçekleştiren tarafın bilgisi ve rızası dışında, konuşma ve haberleşme içeriklerini veya özel hayata ilişkin ses ve görüntülerini dinleme, izleme ya da kaydetme eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek mümkün olmadığı gibi, esasen bu hallerde, kişinin hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket ettiğinden de söz edilemeyeceği anlaşılmakla;

Aksi kanıtlanmayan savunma ve dosya içeriğine göre; eşi olan katılanın sadakatinden kuşkulanan ve aldatıldığını düşünen sanığın, katılanın kullandığı bilgisayara, temin ettiği monitör çoklayıcı ve VGA monitör kablosunu bağlayıp, üst katta bulunan kendisine ait boş daireye koyduğu başka bir bilgisayar monitöründen, katılanın kullanmakta olduğu bilgisayar ile bağlantı sağladıktan sonra, katılanın internet aracılığıyla yaptığı görüşmeleri gizlice takibe aldığı, 21.10.2006 günü, katılanın MSN yolu ile görüntülü görüşme yaptığını fark ederek, katılanın internet aracılığıyla yaptığı görüşmeyi izlemeye başladığı, bir ara katılanın erkek kardeşini çağırıp onunla, daha sonra yalnız başına görüşmeyi izlemeye devam ettiği, katılan ile katılanın iş yerinden tanıdığı bir erkek arkadaşının konuştuklarını, konuşma sırasında katılanın soyunarak, çıplak vaziyette karşısındakine cinsel içerikli sözler söyleyip, “sanal seks” tabir edilen ilişki içerisine girdiklerini gördüğü, ertesi sabah, cep telefonunun ses kaydetme fonksiyonunu açık bırakarak, odaya gizlice yerleştirdikten sonra, katılana bir önceki gece ile ilgili sorular sorup, isnatlarda bulunarak, katılanın konuya ilişikin verdiği cevapları ve aralarında geçen konuşmaları kaydettiği, ardından katılanın yaptığı görüntülü görüşmeden söz edip, cep telefonuna kaydetmiş olduğu konuşma içeriğini katılan aleyhine açtığı boşanma davasında mahkemeye delil olarak sunduğu iddiasına konu olayda; yapılan yargılama sonucunda, sanığın kastının bulunmaması nedeniyle atılı suçların yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan,

SONUÇ :

Katılan vekilinin sübuta, eksik incelemeyle karar verildiğine ilişkin ve yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA, 12.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Casus Yazılım ile Eşin Telefonundan Veri Alınması

Konuya ilişkin sıkça sorulan sorular:
 • Boşanma davasında 3. şahsın gsm kayıtları istenebilir mi,
  boşanma davasında telefon kayıtlarının istenmesi,
 • Mahkeme kararıyla mesaj dökümü,
  boşanma davasında telefon kayıtları istenir mi,
 • Boşanma davalarında telefon kayıtları,
  mesaj icerikleri alınabilir mi,
 • Boşanmada telefon kayıtları istenebilir mi,
 • Boşanma davasında telefon kayıtları,
 • Hts kayıtları mesaj içeriği,
 • Boşanmada telefon görüşme içerikleri geçmişe dönük çıkar mı?
 • Boşanma davasında 3. şahsın gsm kayıtları istenebilir mi,
 • Bosanmada telefon incelemesi,
 • Boşanma davasında telefon kayıtları istenir mi,
 • Boşanma davasında telefon dökümanı,
 • Boşanma davasında telefon kayıtları kaç ay,
 • Bosanma davalarinda telefon kayitlarina bakilir mi,
 • Geçmişe dönük sms kayıtları,
 • Aldatma davalarında telefon kayıtları,
 • Bosanmada telefon kayitlari istenirse,
 • Bosanma davasında telefon kayıtları ile ilgili yargıtay kararları,
Boşanma Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Anlaşmalı Boşanmanın tüm detayları

Çekişmeli Boşanma Davasının Tüm detayları.

5/5 - (1 vote)

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram