Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Ali TÜMBAŞ Gaziantep Avukatlık Ofisi 

AVUKATLIK HİZMETLERİ

AİLE HUKUKU

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları, Boşanma Sonrası Çocuğun Velayeti, Maddi ve Manevi Tazminat, Malların Paylaşımı, Tanıma Tenfiz Davaları

İŞ HUKUKU

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar (İş Davaları) konusunda arabuluculuk ve avukatlık hizmetleri (İşçi Avukatlığı, İşveren Avukatlığı)

ARABULUCULUK

Tüketici Hukuku, İş Hukuku ve Ticaret Hukuku Alanlarında Uzman Sertifikası olan Arabulucularımızca İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk Hizmetleri

CEZA HUKUKU

Türk Ceza Kanununda yer alan suçlar kapsamında soruşturma, kovuşturma ve yargılamanın tüm safhalarında, şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki için vekillik hizmetleri.

İDARE HUKUKU

İdare kanunlara ve hukukun genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Vatandaşın mağduriyetine sebebiyet veren hukuka aykırı idari işlemlere itiraz hizmetleri.

MİRAS HUKUKU

Ortaklığın giderilmesi, Miras Malının Paylaşımı, Mirasın Reddi, Mirasın Hükmen Reddi Davaları ile Vasiyetname Hazırlanması, Terekenin Tasfiyesi, Mirasçılıktan Çıkarma Davaları   

Son Makaleler

Avukatlarımızca hazırlanmış hukuki paylaşımlar, makaleler ve emsal Yargıtay Kararları
19 Eylül 2021
Boşanma Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler

Öncelikle dilekçenizde şu hususlar mutlaka yer almalıdır: Davanın tarafları, Davanın konusu, Davanın sebebi, Davanın değeri, Davaya konu olaylar Davaya konu olayları ispata yarayan araçları Davacının talebi ve davacının imzasını içermesi gerekir. Özetle Aile Mahkemesinin adı, Davacı İle Davalının Adı,Soyadı ve Adresleri, Davacının ve varsa davalının T.C. Kimlik Numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin

17 Eylül 2021
Vergi Dairesi Ödeme Emrine İtiraz

Ödeme emri, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur. Veri Dairesince Gönderilen Ödeme Emrinde Bulunması Gerekenler Borcun asıl ve fer’ilerinin (cezası, faizi, zammı gibi) türü ve tutarı, Borcun nereye ödeneceği, Süresinde ödenmeyen borcun

15 Eylül 2021
TCK Madde 139 Şikayet

ŞikayetTCK Madde 139(1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. TCK MADDE 139 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ Esas: 2014/11530 Karar: 2015/584 Tarih: 19.01.2015 TCK 139. Madde Şikayet Sanıkların, mağdurla arkadaşlık kurdukları ve

15 Eylül 2021
Belirsiz Alacak Davası – 2021

Belirsiz alacak ve tespit davası, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107. maddesiyle yeni bir dava türü olarak hukuk alanımıza girmiştir. Bu değişiklik, belirsiz alacak davasına ilişkin bazı önemli konularda görüş ayrılıklarını da beraberinde getirdi. Öyle ki, uygulamada ve doktrinde, hangi davaların belirsiz alacak davası olarak açılabileceğine ve belirsiz alacak davasına konu

14 Eylül 2021
Aile Konutu Şerhi – 2021

Aile konutu, eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeridir. Aynı zamanda barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan, ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulmaktadır? Aile konutu şerhi için, eşlerden birisinin adına kayıtlı ev için diğer eş

13 Eylül 2021
Trafik Cezalarına İtiraz Usulü – 2021

İtiraz edilebilecek durumlar ise bazı hükümler doğrultusunda ve bazı yargı kararları ışığında şu şekilde sıralanabilir: TRAFİK CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLEBİLİR? “Başvuru yolu MADDE 16 – (1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması

10 Eylül 2021
Yıllık İzin Süreleri – 2021 Güncel

Anayasamızın 50. maddesinde ‘’Dinlenmek, çalışanların hakkıdır”. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.’ denilerek çalışanların dinlenme hakkı anayasal güvenceye alınmıştır. Yıllık ücretli izin nasıl hesaplanır sorusundan önce işçilerin yıllık ücretli izin hak ve sürelerini belirtmekte fayda görmekteyiz. Yıllık izin bir haktır. Ayrıca kanunla korunan; işveren tarafından el konulması

9 Eylül 2021
Babalık Davası – 2021 Güncel

Babalık davası, baba ile evlilik dışı doğan çocuk arasındaki soybağının hukuki anlamda kurulmasına mahkemece karar verilmesidir. Çocuk ile baba arasındaki soybağı baba ve annenin evli olması ya da tanıma yoluyla da kurulabilmektedir. Babalık davası soybağının tespitine ilişkin davalardandır. Konuyu üç ayrı hali ile güncel uygulamalarıyla açıklayacağız: Soybağının reddi, Babanın çocuğu tanıması, Babalık davası. Başka bir

8 Eylül 2021
Gerekçeli Karar Nedir? 2021 Güncel

Gerekçeli Karar Nedir? Gerekçeli karar yazıldı ifadesini bir mahkeme de görülen bir dava sonucunda görebilirsiniz. Mahkemede yazılan her türlü kararın gerekçeli olarak yazılması gerekmektedir. Mahkeme de yer alan tüm kararların kısa bir özetinin yer aldığı bir karardır. Gerekçeli karar; mahkemenin, yargılama sonunda vermiş olduğu hükmü hangi hukuki nedenlere dayanarak tesis ettiğini detaylıca açıkladığı, maddi vakalar

7 Eylül 2021
TCK Madde 159 Daha Az Cezayı Gerektiren Hal

Konuya ilişkin Yargıtay kararı: TCK Madde 159 GerekçesiKişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla hileye başvurmuş olması hâlinde de, dolandırıcılık suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Ancak, madde metninde, kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacı, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre daha az cezayı gerektiren bir neden olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, bu nedenle soruşturma

7 Eylül 2021
Velinin Şikayetten Vazgeçmesi Ceza Davasını Düşürmez

Konuya İlişkin Yargıtay Kararı Yargıtay14.Ceza Dairesi Esas : 2013/1058Karar : 2014/11126Karar Tarihi : 15.10.2014 “İçtihat Metni”Tebliğname No : 14 – 2012/318469MAHKEMESİ : Mersin 2. Çocuk MahkemesiTARİHİ : 11.11.2010NUMARASI : 2008/686 Esas, 2010/493 KararSUÇ : Reşit olmayanla cinsel ilişki Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanığın üzerine atılı bulunan suçun şikâyete tabî suçlardan

6 Eylül 2021
Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Yayımdan Kaldırılması

İnternet sitesi veya web sayfasına erişimin engellenmesi; internet üzerinden yayımlanan haber, video, fotoğraf, yorum vb. içeriklerle kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlali, suç işlenmesi, kamu yararı bulunması gibi nedenlerle öncelikle hukuka aykırı içeriğin bulunduğu internet sitesindeki URL’ye, ihlal bu şekilde giderilemediği takdirde tüm internet sitesine erişimin engellenmesini ifade etmektedir. Bu müessesenin kanunda yapılan tanımından

3 Eylül 2021
Sosyal Medya Kayıtları Boşanma Davasında Delil Niteliği

Günümüzde özel hayatımıza dair pek çok anımızı da internetin uzantısı olan sosyal medya platformlarında sıklıkla paylaşıyoruz. Milyonlarca kullanıcısı olan Pinderest, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya olarak adlandırılan internet dünyasında, özel hayat, iş hayatı ve aile yaşantısına ilişkin bilgiler, belgeler, fotoğraflar, videolar, fikirler, yazılar paylaşılmaktadır. Fakat kişilerin çoğunlukla fazla düşünmeden paylaştıkları bu bilgiler, kişisel veriler

2 Eylül 2021
Kvkk Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ Avukat Ali Tümbaş, veri sorumlusu olarak danışanlarının, müvekkillerinin, web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin kişisel verilerini gerektiğinde çeşitli formlar, e-mail, telefon veya diğer elverişli yöntemlerle toplamakta, işlemekte, güncellemekte, saklamakta, sınıflandırmaktadır. Ancak Avukat Ali Tümbaş Avukatlık Ofisi, 6698 sayılı kanun gereği gerekli teknik ve idari tedbirleri

31 Ağustos 2021
Avukat Maaşları 2021

Avukat Yargının önünde kişilerin veya kurumların haklarını savunan kişilere avukat denir. Yasa işlerinde yol gösterici kişilerdir.Avukatlık her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden ve kamu hizmeti gören

28 Ağustos 2021
Taahhüdü İhlal Suçunun Cezası Ne Kadardır ?

Mevcut kanunlarımıza göre borcun ödenmemesi nedeniyle hapis cezası uygulanmamaktadır ancak borcun belirli bir tarihte veya belirli vadeler dahilinde  ödeneceğine dair yazılı taahhüt verilmesi ve bu taahhüdün ihlal edilmesi halinde hapis cezası uygulanması mümkün hale gelmektedir. Taahhüdü ihlal cezası kanunda 3 aya kadar tazyik hapsi olarak düzenlenmiştir. Taahhüdü İhlal Cezası Kalktı mı ? Hayır, taahhüdü ihlal

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Button envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba,
Hukuki sorularınız için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram