Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Güveni kötüye kullanma suçu, memuriyete son verilme ve göreve iade

Güveni kötüye kullanma suçu nedeniyle memuriyete son verilme ve tekrar göreve iade

guveni kotuye kullanma

Güveni kötüye kullanma suçu nedeniyle memuriyete son verilme ve tekrar göreve iade – Danıştay Kararı:

ÖZÜ : “hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma” suçundan mahkum olduğu için görevine son verilen memur , “yargılamanın iadesi” kararıyla bu suçtan beraat ederse ; ortaya çıkan bu yeni hukuki durum sebebiyle davacının görevine son verilmesine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı… hakkında … Danıştay 12. Dairesinin  2.2.2017  tarihli kararı … 

T.C.

DANIŞTAY 12. DAİRE

E. 2016/8830 K. 2017/126

T. 2.2.2017

İstemin Özeti : Kahramanmaraş İdare Mahkemesince verilen 02/06/2015 tarihli ve E:2015/32; K:2015/597 Sayılı kararın, dilekçede yazılı sebeplerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. 

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karardan sonra adli yargı yerince yeniden yapılan yargılama sonucu ortaya çıkan yeni hukuki durum göz önüne alındığında tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından temyiz isteminin kabulüyle anılan kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 

KARAR : Dava; … İlkokulu’nda öğretmen olarak görev yapan davacının, hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçundan yargılanması sonucu para cezası ile cezalandırılması üzerine 657 Sayılı Kanun’un 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmesine dair 12/11/2014 tarihli ve 5262439 Sayılı işlemin iptali ve mahrum kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. 

İdare Mahkemesince, … İlkokulu’nda öğretmen olarak görev yapan davacı hakkında, hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçuyla ilgili kesinleşen hükümlülüğünün 657 Sayılı Kanun’un 48/A-5 maddesinde memurluğa engel olarak belirtilen ve sonuç olarak ismen teker teker sayılan suçlar ( güveni kötüye kullanma ) kapsamında olduğu ve davacının bu mahkumiyeti sebebiyle 657 Sayılı Kanun’un 48/A-5 ve 98/b maddelerinde öngörülen memuriyette aranan şartları sonradan kaybettiğinden bahisle görevine son verilmesine dair davaya konu işlemde mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 23/01/2008 tarihli ve 5728 Sayılı Kanun’un 317. maddesiyle değişik 48/A-5 maddesinde Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar arasında, “Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak” hükmüne yer verilmiştir. 

657 Sayılı Kanun’un 98/b maddesinde ise, Devlet memurlarının, memurlukları sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birini kaybetmeleri durumunda memurluklarının sona ereceği düzenlemesine yer verilmiştir. 

Dava dosyasının incelemesinden; … İlkokulu’nda öğretmen olarak görev yapan davacının hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçundan yargılaması sonucu Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 11/07/2014 tarihli ve E:2013/104, K:2014/612 Sayılı kararıyla 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırıldığı ve bu kararının temyiz edilmeden kesinleştiği, anılan karar uyarınca davacının 657 Sayılı Kanun’un 48/A-5 ve 98/b maddelerinde öngörülen memur olma şartlarını sonradan kaybettiğinden bahisle ‘nın 14/11/2014 tarihli ve 190037 Sayılı işlemi ile görevine son verildiği, davacı tarafından kesinleşen adli yargı kararına karşı 04/06/2015 tarihinde yeniden yargılanma talebinde bulunulduğu, aynı Mahkemece yargılanmanın yenilenmesi talebinin reddedilmesine dair itirazın Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28/12/2015 tarihli ve 2015/650 Değişik İş sayılı kararıyla kabul edilmesi üzerine yeniden yapılan yargılama sonucu Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 09/02/2016 tarihli ve E:2015/1101, K:2016/37 Sayılı kararı ile davacının sunmuş olduğu arsa satış sözleşmesinin incelenmesinden, davaya konu alım satım işleminin hukuki ilişki çerçevesinde gerçekleştiği, olayın tamamen bir hukuki ihtilaf kapsamında kaldığı, karşılıklı beyanların da birbirini doğrular nitelikte olduğu, tüm bu sebeplerle davacının üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK’nın 223/2-a maddesi uyarınca beraatine karar verildiği ve bu kararın 10/03/2016 tarihinde keşinleştiği anlaşılmaktadır. 

Bu durumda; davacı hakkında “güveni kötüye kullanma” suçuyla ilgili yapılan yargılama sonucu verilen cezanın, yeniden yapılan yargılama sonucu ortadan kaldırılırak davacının beraatine karar verilmiş olduğu hususu dikkate alındığında, ortaya çıkan bu yeni hukuki durum sebebiyle davacının görevine son verilmesine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekmektedir. 

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 02.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

———————

AVUKAT A TÜMBAŞ

Avukatlık / Danışmanlık

 Gaziantep Barosu

Ceza Davaları Avukatı

(Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh Ceza, Soruşturma, İstinaf ve Temyiz)

İletişim İçin:

https://www.alitumbas.av.tr/gaziantep-avukat-adres

 

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
Fatih Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı No:139 Şehitkamil, Gaziantep

0532 167 09 13
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram