Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Haricen satılan aracın devrinin alınmaması,trafik tescil kaydının… | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Haricen satılan aracın devrinin alınmaması,trafik tescil kaydının silinmesi gerektiği

Danıştay 15. Daire Başkanlığı

Esas No : 2013/1265

Karar No : 2016/1535

İstemin Özeti : Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 23/02/2011 günlü, E:2010/680; K:2011/134 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyize konu Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesince, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, davacı adına kayıtlı olan 25 AD…plaka sayılı aracın tescil kayıtlarının silinmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 14.01.2010 tarih ve 2010/159 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Erzurum 2. İdare Mahkemesince, Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla ihtilaf konusu aracın mülkiyet tespitinin yapıldığı, bu kararın davacı ile ilgisinin bulunmadığı, davacı tarafından aracın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20. maddesinin (d) fıkrası uyarınca usulüne uygun satılmadığı, yasal prosedürler tamamlandıktan ve araç üzerindeki vergi, ceza vs. diğer yükümlülükler yerine getirildikten sonra idareye müracaat edilmesi gerektiği, gerekli yükümlülükler tamamlanmadan aracın tescil kayıtlarının iptali istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından anılan Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ nun 20. maddesinin (d) fıkrasında; tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış ve devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılacağı, noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirlerin geçersiz olduğu, satış ve devir işleminin, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirileceği, bu bildirimle birlikte alıcı adına trafik tescil işlemi gerçekleşmiş sayılacağı, satış ve devir tarihi itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca eski malikin vergi mükellefiyetinin sona ereceği, yeni malikin vergi mükellefiyetinin başlayacağı hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından 26.06.1994 tarihinde 04 AD .. plakalı aracın satın alındığı ve 25 AD …plaka ile adına tescil ettirdiği, yaklaşık bir yıl sonra aracı bir oto galeriye satıldığı ancak noter aracılığıyla devrinin yapılmadığı; davacının 06.05.1997 tarihinde Savcılığa başvurduğu; aracının devrinin alınmadığı, bulunarak kendisine teslim edilmesini talep ettiği, bu süreçte aracın 06.05.1993 tarihinde İstanbul’da çalınan 34 TZ .. plakalı araç olduğunun motor ve şasi numaralarından yola çıkılarak bilirkişi incelemesi ile tespit edildiği, araç sahibinin 28.06.1993 tarihli taahhütname ile aracının mülkiyetini kasko sigortacısı.. Sigorta A.Ş.’ ne devrettiği; söz konusu aracın 17.02.1999 tarihinde Gaziantep’te terk edilmiş vaziyette bulunduğu ve 10.12.1999 tarihinde …Sigorta A.Ş. temsilcisine teslim edildiği; sigorta şirketinin 25 AD …plakalı aracın mülkiyetinin tespiti istemiyle açılan dava sonucunda Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.04.2000 tarih ve E: 1999/831, K: 2000/224 sayılı kararıyla 34 TZ … plakalı aracın çalındığı, Ağrı’da mükerrer tescilin yapıldığı, Erzurum’a adına nakil gittiği, adına kayıtlı 25 AD… plakalı aracın sigorta şirketine ait 34 TZ … plakalı araç olduğu gerekçeleri ile davanın kabulüne karar verildiği; davacın tarafından bu süreç anlatılarak kendi adına kayıtlı 25 AD … plakalı aracın tescil kaydının silinmesi istemiyle yaptığı başvurunun; oto galeriye satışının geçersiz olduğu, aracın devri hususunda mahkeme kararı bulunmadığından bahisle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda davacı tarafından muhtelif tarihlerde Emniyet Genel Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüklerine, Vergi Dairelerine, Valiliklere başvurularak aracın mülkiyetinin sigorta şirketine ait olduğu, nitekim kendi zilyetliğinde bulunmadığı, buna rağmen ruhsat sahibi olması hasebiyle adına motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ektirildiği bildirilerek kaydın silinmesini talep ettiği ancak başvurularının adına tescilin devam ettiği gerekçesiyle reddedildiği görülmektedir.

Bu durumda üzerine düşen sorumlulukları zamanında yerine getiren davacının başvurularının idarece bir çözüme kavuşturulmaksızın, yaklaşık yirmi iki yıldır zilyetliğinde bulunmayan araç nedeniyle vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile muhatap olmasının hukuk devletinde vatandaşın korunmaması sonucunu doğuracağı; 25 AD …plakalı aracın 11.04.2000 tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesince mülkiyetinin …Sigorta A.Ş.’ne ait olduğu tespit edilmesine rağmen aracın tescil kaydının davacı adına devam ettirilmesinde ve tescil kaydının silinmesi talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu nedenle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Erzurum 2. İdare Mahkemesi’ nin 23/02/2011 günlü, E:2010/680; K:2011/134 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın yeniden karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Buttonenvelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram