Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

İşyeri sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemi

isyeri sigorta policesinden kaynaklanan tazminat istemi

İşyeri sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemi

T.C.

Yargıtay

17. Hukuk Dairesi

Esas No : 2014/7206

Karar No : 2017/2158

Karar Tarihi : 28.02.2017

MAHKEMESİ: Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, müvekkilinin leasing’li olar… satın aldığı ve davalıya sigortalattığı … … 26 ve … 6 marka m…inelerin müvekkilinin işyerinde çıkan yangın sonucu tamamen yandığını beyanla, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 87.000 TL maddi tazminatın davalıya başvuru tarihinden işleyecek ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının m…ineleri dava dışı … Finansal Kiralama adına sigorta ettirdiğini, hasar ihbarı üzerine hasarın KDV hariç 43.327,98 TL olduğunun tespit edildiğini, onarım teklifini kabul etmeyen sigortalı şirket yetkilisinin daha sonra m…inenin Türkiye temsilcisinden 23.07.2007 tarihli onarım teklifi alarak ibraz ettiğini, bu aşamada sigortalı finansal kiralama şirketinin davacıdan herhangi bir prim tahsilatı yapmadığını bildirmesi üzerine hasar talebinin kabul edilmediğini beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, sigorta poliçesi priminin peşinatı rizikodan sonra ödendiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, işyeri sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

Sigorta hukukunda kural olar… sigorta …dinin meydana gelmiş olması, sigortacının sorumluluğunun başlamış olmasını gerektirmez. …’nın 1279. maddesi hükmüne göre riziko, genel olar… sigorta sözleşmesinin vücut bulması ve yine aynı Yasa’nın 1295/II. maddesi uyarınca, sigortacının sorumluluğunun başlamasından sonra oluşması halinde sigorta teminatı içerisinde kabul edilir. Sigorta primi ödeme borcunun genel ilkeleri …’nın 1294 ile 1298. maddeleri hükümleri arasında düzenlenmiştir. 

Sigorta sözleşmesinin kurulması için (icap-kabul) tarafların iradelerinin birleşmesi kafidir. Sigorta poliçesi, sözleşmenin kurulması için sıhhat şartı olmayıp anc… sözleşmenin …dedildiğini ve muhtevasını ispata yarayan bir belgedir. … hükümlerine göre kural olar… sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksitin ödendiği tarihten itibaren başlar. Prim peşinatının rizikodan önce yatırılmaması nedeniyle sigortacının sorumluluğunun ….’nun 1295/2. madde hükmü uyarınca başlamadığı hallerde, sigortacının olaydan ve ihbardan, diğer anlatımla rizikoyu öğrendikten sonra primleri tahsil etmesi, sonrasında geri vermemesi ve bir ihtarla da sözleşmeyi feshetmemesi hallerinde, sigortacının sözleşmeyi ay…ta tutması karşısında, tahsil öncesi gerçekleşen rizikodan sorumludur. Dairemiz’in yerleşik uygulaması da bu yöndedir.

Somut olayda taraflar arasında yangın teminatını kapsar şekilde işyeri sigorta poliçesi, 22.10.2006-22.10.2007 vadeli olar… düzenlenmiştir. Dava konusu yangın 13.07.2007 tarihinde meydana gelmiş, poliçede peşin olar… ödeneceği kararlaştırılan 119,99 TL (63,71 Euro) prim peşinatının 31.10.2006 tarihinde, 71,99 TL (38,23 Euro) son 5. taksitin 30.03.2007 tarihinde olmak üzere toplam 479,89 TL (237,98 Euro) sigorta primi ödeneceği poliçede kararlaştırılmıştır. Ayrıca davacı ile davalı arasında 2003-2004-2005-2006 tarihlerinde işyeri sigorta poliçesi düzenlenmiştir. Davacı kiracı sigorta ettiren, leasing sözleşmesi gereği prim ödemelerini taksitler halinde dava dışı sigortalı … Finansal Kiralama şirketinin davalı … şirketine ödemesi için leasing sözleşme ücretiyle birlikte gönderdiğini savunmuş, dava dışı sigortalı … Finansal Kiralama şirketi 17.05.2012 tarihli müzekkere cevabında davacı kiracı kira bedellerini düzenli ödese de, sigorta prim ödemelerini düzensiz yaptığını, hasar tarihinden sonra 17.07.2007 tarihinde b…iye 111,5 Euro sigorta prim borcu ile birlikte toplam 430 Euro ödediğini bildirmiştir. Davalı … şirketi 04.02.2013 havale tarihli müzekkere cevabında davaya konu poliçede 479,89 TL tahsil edildiğini bildirmiştir. 

Davaya konu poliçede ‘‘Poliçeye ekli genel şartların sigorta ettirenin temerrüdünü düzenleyen bölümü prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.” ‘‘Poliçe m…buz hükmünde olmayıp prim ödemelerinin m…buz karşılığı yapılması gerekir.” ‘‘Prim taksitlerinden birisinin ödenmemesi durumunda ihtarname ile sigortalıya bildirilir ve verilen sürede primin ödenmemesi durumunda da poliçe feshedilir anc… primlerin poliçe üzerinde belirtilmiş bulunan tarihlerden daha geç bir tarihte ödenmesi halinde, poliçe halen feshedilmemişse, herhangi bir hasar vukunda hasar ödemesinde esas alınacak döviz kuru, her halükarda hasar tarihinden önce en son ödenen peşinat ve/veya taksitin poliçe üzerinde belirtildiği ödeme tarihindeki döviz satış kurudur.” düzenlemeleri yer almaktadır.

Davaya konu poliçe aslı dosyaya ibraz edilmemiştir. Anc… aslının bir kopyasının dosyaya eklendiği görülmektedir. Mahkemece sadece dekont ve yazışmalar üzerinden mali müşavir, sigorta h…emi ve hukukçu öğretim üyesinden aldırılan bilirkişi raporuna göre sigorta poliçesi priminin peşinatı rizikodan sonra ödendiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece, davacı, davalı ve dava dışı … Finansal Kiralama şirketinin ticari defter ve kayıtları üzerinde HMK 222. madde doğrultusunda bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle, yukarıdaki açıklamalar ışığında poliçe aslı ve ödemeye ilişkin tüm deliller toplanarak poliçe aslının kimde olduğu, peşinatın ya da ilk primin davacı … ettiren tarafından davalı … şirketine ödenmek üzere dava dışı sigortalı … Finansal Kiralama şirketine ödenip ödenmediği, dolayısıyla davalı sigortacının kaza tarihini de kapsayacak şekilde sorumluluğunun başlayıp başlamadığı, prim peşinatının rizikodan önce yatırılmaması halinde davalı sigortacının rizikoyu öğrendikten sonra primleri tahsil edip etmediği, sonrasında geri verip vermediği ve bir ihtarla da sözleşmeyi feshedip etmediği hususları araştırılarak yukarıdaki açıklamalar ışığında sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 28.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
Fatih Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı No:139 Şehitkamil, Gaziantep

0532 167 09 13
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram