Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Güncel Hukuki Haberler

Alanında uzman avukatlarımızca, gündeme dair sürekli güncellenen; haber, emsal yargı kararları ve makaleler
5 Eylül 2022
İhtiyati Tedbir Nedir? Tedbir Kararı Ne Demek?

İhtiyati Tedbir Nedir? Tedbir Kararı Ne Demek? Davacı taraf her ne kadar davasının hemen sonuçlanmasını istese de davanın esasına ilişkin karar verilmesi uzun bir zaman alabilir. Uzayan dava sürecinde, gecikme sebebiyle davacının zarar görmesi, hakkın elde edilmesinin zorlaşması ya da imkânsız hale gelmesi gibi mağduriyetlerin önüne geçmek maksadıyla kanun koyucu tarafından, davanın başında ya da […]

2 Eylül 2022
2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

3 Eylül 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31942TEBLİĞTürkiye Barolar Birliği Başkanlığından:AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLERAmaç ve kapsamMADDE 1- (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve […]

25 Ağustos 2022
Evlatlıktan Reddetme Nasıl Olur

Aile hukuku ve miras hukuku kanunlarınca evlatlıktan ret mümkündür. Ancak bunun hukuki olarak ağır sonuçları bulunmaktadır. Örneğin; reddedilen evlat, mirastan yararlanamayacağı gibi ebeveynin de evlat üzerinde hakkı bulunmaz. Evlatlıktan reddetme davası açmak isteyen ebeveynler, davanın bu gibi sonuçları konusunda alanında uzman avukatlardan gerekli tüm bilgilendirmeleri alabilir ve bu bilgilendirmeler ışığında ilerleyebilir. Türk hukuk sisteminde ebeveynlere […]

24 Ağustos 2022
Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan çıkarma Günümüzde gerek yakın çevremizden gerek medyadan sık sık duyduğumuz bir ifadedir. Bunu evlatlıktan red kavramı olarak da kullananlar vardır. Burada miras bırakanın amacı bazı sebeplerle mirasçılarını mirastan mahrum bırakmaktır. Mirasçılıktan Çıkarma Sebepleri Yukarıda bahsedildiği üzere saklı paylı mirasçının bazı davranışları mirasçılıktan çıkarma işleminin yapılmasına sebep olabilir.Böyle bir çıkarma haline,“cezai mirasçılıktan çıkarma” ,“cezalandırıcı mirasçılıktan […]

24 Ağustos 2022
Vasiyetname Kime Teslim Edilir

Vasiyetname, mirasbırakanın mal varlığının bir kısmı veya tamamının ölümünden sonra geçerli olmak üzere mirasçısı olsun olmasın gerçek veya tüzel kişilere devri yapılması amacı ile yaptığı irade beyanıdır. Vasiyet yapanın ölümünden sonra, yaptığı vasiyetin uygulanması ile ilgili işlemlere vasiyetnamenin açılması denir.Bu işlemler sulh hukuk hakimliği tarafından yapılır. Vasiyetname yaparken uyulması gereken kanuni şekil şartları mevcuttur. Medeni […]

24 Ağustos 2022
Vasiyetname Nasıl Düzenlenir

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname, resmi memur (noter, hakim vs.) huzururunda yapılabileceği gibi miras bırakanın kendi elyazısı ile veya koşulları varsa sözlü beyan yolu ile de geçerli bir şekilde yapılabilir. “ÖNEMLİ NOT: Vasiyetnameler, çok ciddi şekil şartlarına tabii olup, en ufak bir […]

24 Ağustos 2022
Yaşlılık Hukuku

“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur” Mustafa Kemal Atatürk Sağlıklı ve güçlü yaşlılık döneminin temelleri, yaşamın ilk yıllarında atılmaktadır. Yirmibirinci Yüzyılda bireylerin yanı sıra toplumların da yaşlanmasından söz […]

24 Ağustos 2022
Kanun Yararına Bozma Sulh Ceza Asliye Ceza Ağır Ceza Avukatı Gaziantep

Kanun Yararına Bozma Nedir? (CMK md.309) Kanun yararına bozma, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasıdır (CMK md.309/1). 1412 sayılı eski Ceza Muhakamesi Kanunu’nda kanun yararına bozma yolu, “yazılı emir” şeklinde düzenlenmişti. Aleyhine kanun yararına bozma başvurusu yapılacak olan karar […]

24 Ağustos 2022
Türkiye Türk Vatandaşlık Hakkı Nasıl Kazanılır Suriye Vatandaşlığı Gibi Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Başvuru için gerekli şartlar: Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak […]

24 Ağustos 2022
2019 Yılı İstinaf Sınırı Bam Kararlarına Karşı Temyiz Sınırı Temyiz İsteminde Duruşma Sınırı Senetle İspat Sınırları

Zamanaşımına Uğrayan Bono Delil Başlangıcıdır Hukuk Genel Kurulu 2017/937 E. , 2021/357 K. Zamanaşımına uğrayan bir bono kambiyo senedi vasfını kaybettiği için kambiyo hukukunun tanıdığı özel imkânlardan yararlanamayacak ve hatta adi senede dahi dönüşemeyecektir. Zira zamanaşımına uğrayan bono fiziki olarak ortada olsa bile maddi hukuk anlamında artık hiçbir şey ifade etmemekte sadece ispat hukuku alanında […]

24 Ağustos 2022
Malulen Emeklilik Hakkında Merak Edilenler

Malulen Emeklilik Nedir? Bir meslekte çalışmak ve kazanç elde etmek konusunda iş gücünün tamamını ya da bir bölümünü kaybetme durumunda çalışanların emekli edilmesine malulen emeklilik denir. İş gücünün kaybı fizyolojik bir riskten kaynaklandığı gibi psikolojik sorunlardan da kaynaklanabilmektedir. Burada çalışanların mağdur olmamaları amacıyla malulen emeklilik uygulaması devreye girmektedir. Malulen emeklilik sisteminin temelinde çalışanların elde ettikleri […]

24 Ağustos 2022
Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır Mahkemenin Tazminat Hesabı Nasıldır

Fazla Mesai Ücreti Davası, işyerinde uygulanan çalışma koşulları nedeniyle oluşan fazla çalışmalarının karşılığının işverenden alınması için açılan maddi tazminat davası türüdür. Fazla mesailerin ödenip ödenmediğinin tespiti, bordroların incelenmesi, haklı fesih şartlarının değerlendirilmesi ve fesih, arabuluculuk ve dava süreçlerini başlatmak için ofisimizin iş avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz. Fazla Mesai ( Çalışma ) Ücreti İle İlgili […]

24 Ağustos 2022
İş Kazası Nedir 2

İş Kazası Nedir? İş kazası; işçinin işini yaparken, işine giderken veya işiyle ilgili herhangi bir faaliyeti esnasında kaza geçirmesidir. İş kazası davalarında işverenin kusuru bulunması zorunlu değildir Kimsenin kusuru olmaksızın kaçınılmaz olarak kazanın gerçekleştiği hallerde dahi sosyal devlet ilkesi gereğince işverenin sorumluluğuna gidilmektedir. İşyeri Dışında Kaza Geçirilirse Dava Açılabilir Mi? İşveren işçiyi başka bir iş […]

24 Ağustos 2022
Satın Alınan Dairenin Ayıplı Olması Sözleşmeden Farklı Ürün Verilmesi

Ayıplı Mal Ne Anlama Gelir ? Ayıplı mal, 6502 sy Kanun’un 8. Maddesinde tanımlanmıştır; tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal, ayıplı maldır. Yine Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve […]

24 Ağustos 2022
Tck Madde 245 Banka Veya Kredi Kartların Kötüye Kullanılması

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar […]

23 Ağustos 2022
Kamulaştırma Hukuku

İdare tarafından kamu yararı nedeniyle özel mülkiyetin sınırlandırılması ve bedeli karşılığı mülkiyetin idareye geçirilmesi olarak ifade edilebilecek kamulaştırma, Türkiye’de en çok karşılaşılan idari işlemlerden biridir. Ekibimiz kamulaştırma hukuku kapsamında, adli yargıda görülmekte olan kamulaştırma bedel tespit ve tescil davaları, acele kamulaştırma davaları, kamulaştırmasız el atma davaları ve idari yargıda görülmekte olan kamulaştırmanın iptaline yönelik davaların […]

23 Ağustos 2022
Boşanma Davaları Gaziantep Avukatı

Boşanma Davaları Hangileridir? Boşanma davaları nelerdir? ; boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı dava türleri olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davaları doğal olarak daha hızlı şekilde sonuçlanır. Sadece bir konuda bile taraflar arasında sorun varsa çekişmeli boşanma davası açılır. Boşanma esnasında taraflar nafaka, velayet, manevi-maddi tazminat gibi konular gündeme gelir. Çekişmeli boşanma davalarında süreç daha karışık […]

23 Ağustos 2022
Tck Madde 137 Nitelikli Haller

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesine göre kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda kişinin adı, soyadı, adresi, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası, sağlık bilgileri, e-mail adresi, SGK numarası, parmak izi, […]

23 Ağustos 2022
Hukuka Aykırı Elde Edilen Delil İle Sanık Uyuşturucu Ticaretinden Dolayı Yargılanamaz

Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi(CMK Madde 206) (1) Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulmasına başlanır. (Ek cümleler: 25/5/2005 – 5353/29 md.) Ancak, sanığın tebligata rağmen mazeretsiz olarak gelmemesi sebebiyle sorgusunun yapılamamış olması, delillerin ortaya konulmasına engel olmaz. Ortaya konulan deliller, sonradan gelen sanığa bildirilir. (2) Ortaya konulması istenilen bir delil aşağıda yazılı hâllerde reddolunur: […]

23 Ağustos 2022
Özel Üniversiteye Ödenen Ücretin Cayma Halinde İadesi Gaziantep Barosu Avukatı

Özel Öğretim Kurumlarında Sözleşmenin Feshi ve Ücret İadesi Özel öğretim kurumlarında öğrenim görmek için kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı kurumdan herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde ücret iadelerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin hususlar Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Ayrıca ifade edilmelidir ki bu kanun ve yönetmelik yabancı dil kursları, özel okul ve liseler için […]

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram