Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

MEMURUN MAZERETLİ OLARAK 17 GÜN GÖREVE GELEMEMESİ HALİNDE MESLEKTEN İHRACIN ÖNÜNE GEÇİLDİ-Gaziantep Avukat

MEMURUN MAZERETLİ OLARAK 17 GÜN GÖREVE GELEMEMESİ HALİNDE MESLEKTEN İHRACIN ÖNÜNE GEÇİLDİ-Gaziantep Avukat

MEMURUN MAZERETLi OLARAK 17 GuN GoREVE GELEMEMESi HALiNDE MESLEKTEN iHRACIN oNuNE GEciLDi-Gaziantep Avukat

MEMURUN MAZERETLİ OLARAK 17 GÜN GÖREVE GELEMEMESİ HALİNDE MESLEKTEN İHRACIN ÖNÜNE GEÇİLDİ-Gaziantep Avukat

Danıştay

12. Daire

Esas : 2018/9930

Karar : 2019/2014

Karar Tarihi : 19/03/2019 

İSTEMİN KONUSU : …. İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : … İli, … Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetli olarak görev yapan davacının, mazeretsiz ve kesintisiz olarak on günden fazla süreyle görevine devam etmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca 19/08/2011 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin 18/01/2012 tarihli işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Davacının, 09/08/2011 – 26/08/2011 tarihleri arasında bir istirahat raporu ya da yasal bir mazereti bulunmaksızın görevine devam etmediği sabit olduğundan 19/08/2011 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, 26/08/2011 tarihli epikriz raporundan da anlaşılacağı üzere ayağındaki derin yaralar nedeniyle uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığı ve en son altı ay önce yaraların derinleşmesi ve kurtlanması üzerine yeni bir tedaviye başlandığı, devam eden tedavi süreci nedeniyle görevine devam edemediği günler için mazeretli sayılması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, 09/08/2011 – 26/08/2011 tarihleri arasında görevine devam etmeyen davacının, bu tarihler için istirahat raporu ya da yasal bir mazeret ileri sürememiş olması nedeniyle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİNİN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 203. maddesi uyarınca hasım mevkiinden çıkarılarak Sağlık Bakanlığı husumetiyle işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY : … İli, … Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetli olarak görev yapan davacı, 09/08/2011 – 26/08/2011 tarihleri arasında görevine gelmemiştir.

Göreve gelmediği 09/08/2011 – 26/08/2011 tarihleri arasında istirahat raporu bulunmayan davacı, idareye tedavi gördüğü Özel … Oksijen Tedavi Merkezince düzenlenen 26/08/2011 tarihli epikriz raporunu ve hastane kayıtlarını sunarak devam eden tedavileri nedeniyle görevine devam edemediğini beyan etmiştir.

Davacının idareye sunduğu epikriz raporu ve hastane kayıtlarının geçerli bir mazeret olarak kabul edilmemesi üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca 19/08/2011 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılmasına karar verilmiştir.

Bakılan dava bu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında, “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME : Davacı hakkında Özel … Oksijen Tedavi Merkezince düzenlenen 26/08/2011 tarihli epikriz raporu ile davacıya ait, 2009 yılının Haziran ayı ile 2011 yılının Aralık ayı arasındaki yaklaşık kırk sekiz adet hastane kaydının incelenmesinden, yirmi bir yıl önce yüksek gerilim hattında elektrik çarpması sonucunda davacının vücudunda yaralar oluştuğu, altı yıl önce bacağının kırılması ile bu yaraların tekrar açıldığı, bir ayaktaki yaraların, diğer ayaktan alınan parça ile kapatılmaya çalışıldığı ancak tedavinin cevap vermemesi nedeniyle yaraların kurtlandığı ve plastik cerrahi uzmanlarının davacıyı hiperbarik oksijen tedavisine yönlendirdiği, 26/08/2011 tarihinde hiperbarik oksijen tedavisine başlanılan davacının bacağındaki venöz ülser ve ülser tabanında kurtlanma bulgusunun anılan tarih itibarıyla varlığını koruduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, yukarıda yer verilen epikriz raporu ve hastane kayıtlarından, süregelen venöz ülser rahatsızlığı ile ilgili olarak devam eden tedavisi nedeniyle göreve gelemediği günler için geçerli bir mazereti bulunduğu anlaşılan davacının, görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 19/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Buttonenvelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram