Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Mirasçılıktan çıkarılabilir denilen durumları açıklamadan önce genel olarak Türk Hukukunun miras bırakanın mirasını korumaya yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtmek gerekir. Nitekim miras bırakan mirasçılar arasında eşit davranmayıp ölümünden önce mirası hakkaniyetsiz dağıtabilmesi söz konusudur. Bu noktada kanun koyucu mirasbırakana mal senin istediğini de yapabilirsin, istediğine miras bırak, istediğine bağışla istediğini mirasçılığından çıkar gibi sınırsız bir hareket alanı bırakmamıştır. Bu noktada öncelikle miras bırakan kişinin sınırları nedir konusuna değinmek lazım.


Mirasta Saklı Pay- Tasarruf Nisabı

Yukarıda kısmen de değindiğimiz üzere miras bırakan sınırsız bir hareket alanına sahip değildir. Ölümünden önce yapacağı gerek karşılıksız kazandırmalar da gerekse de ölüme bağlı tasarruflarda ( vasiyet düzenlemek gibi ) tasarruf edebileceği hesaba/orana tasarruf nisabı denilir. Kanundaki ifadesine bakacak olursak ;

Türk Medeni Kanuni

Madde 505(Değişik birinci fıkra: 4/5/2007-5650/1 md.) Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası veya eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir.

Bu mirasçılardan hiç biri yoksa, mirasbırakan mirasının tamamında tasarruf edebilir. ……”

Kanun istisna tutulan haller dışında miras bırakanın mirasçılara haksızlık yapması engellemek amacıyla mirasçıların en azından kanuni hak edişlerini belli oranlarda korumak için saklı pay düzenlemesini de yaptığı görülmektedir. Kanuni düzenlemeye bakacak olursak ;

Madde 506- Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:

 1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,
 2.  Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
 3. (Mülga: 4/5/2007-5650/2 md.)
 4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.

Görüleceği üzere kanun koyucu miras bırakana yapacağı karşılıksız kazandırmalarda yahut ölüme bağlı tasarruflarda saklı payı oranlarını koruyarak işlem yapması hususunda imkan tanımıştır. Saklı payın ihlal edilmesi halinde sonradan ilgili mirasçılar dava açarak haklarını talep edebileceklerdir.

Peki ya miras bırakan bazı mirasçılarını veya tamamını mirasından çıkarmak istiyorsa ? Mirasçılarının kendisinden hiçbir şey almasını istemeyen kişi ne yapabilir ?

Kanunda yukarıda değindiğimiz üzere miras bırakanın sınırsız bir hareket alanı yoktur. Ancak bazen öyle durumlar vardır ki mirasçının miras hakkı kendiliğinden sona erer , bazı durumlar da vardır ki miras bırakanın mirasçısını mirasından çıkarma hakkı tanır, bu durumlarda kanun miras bırakanın iradesine saygı duymuştur.

O halde karşımıza iki durum çıkmaktadır.

İlki mirastan yoksunluk halleri diğeri de mirasçılıktan çıkarma yani mirastan ıskat. Başlıklar halinde incelersek ;

1.Mirastan Yoksunluk Halleri

Öyle haller vardır ki miras bırakanın mirasçılıktan çıkarmasına bile gerek olmadan kanun bu kişilerin mirasçılığını ortadan kaldırmıştır. Şartları gerçekleştiği zaman kendiliğinden bu kişiler mirastan mahrum kalır. Kanundaki düzenlemeye bakacak olursak ;

Türk Medeni Kanunu Madde 578

“……..Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler:

 1. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler, ( görüldüğü üzere miras bırakanının canına kasteden veya teşebbüs edeni miras bırakanın artık ölümüyle bir menfaat de elde etmesinin kanun önüne geçmektedir, bir nevi bu kişinin cezası maddi olarak bu kanunla verilmiştir , elbette ceza kanunu kapsamında ayrıca cezalara da çarptırılacaktır)
 • Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,
 • Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,
 • Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.

Mirastan yoksunluk, mirasbırakanın affıyla ortadan kalkar……..”

Yukarıda sayılan haller bu eylemlerde bulunan kişileri kendiliğinden mirasçılık sıfatlarını ortadan kaldıran durumlardır. Bu durumlar yalnızca belirtilen eylemi işleyen kişi için geçerlidir. Onun alt soyunu etkilemez. Nitekim bu düzenleme bir tür cezalandırma amacı güden bir düzenleme olması sebebiyle yalnızca ilgili kişiyi etkilemektedir. Ayrıca bu olaylar sebebiyle miras bırakan kişi ilgili mirasçısını affederse bu kişi tekrardan mirasçı sayılmaktadır.

2.Mirasçılıktan Çıkarma- Mirastan Iskat

Yazımızın ana teması olan kısma gelmiş bulunmaktayız. Kişinin kendi iradesi ile mirasçısını ya da mirasçılarını mirasçılıktan çıkarma imkanı kanunda yine belirli ve sınırlı sayıda tanınmış bir imkandır. Belirlenen haller dışında kişi tercihe bağlı olarak mirasçılıktan çıkarma işlemi yapamaz. Çünkü böyle sınırsız bir hareket alanı tanınırsa bu sefer mirasçılar arasında kayırmalara, haksızlıklara ve adaletsizliğe yol açabilecektir.Konu hakkındaki kanuni düzenleme Türk Medeni Kanunu 510.maddede  Bu konuyu soru cevap ile işleyelim.


Kimler Mirasçılıktan Çıkarılabilir ?

Yalnızca saklı pay hakkı olan mirasçılar mirasçılıktan çıkarılabilmektedir. Yani eş,çocuklar.anne ve baba belirli haller varsa mirasçılıktan çıkarılabilir.

Hangi Hallerde Mirasçılıktan Çıkarmak Mümkündür ?

Üç durumda mirasçılıktan çıkarmak mümkündür.Bunlardan ilk ikisi karşılığında maddi bir külfet ödemeden yapılan mirasçılıktan çıkarmak işlemidir. Sonuncusu ise yazımızın en altında paylaşacağımız miras bırakanın bir ödeme yaparak yaptığı mirasçılıktan çıkarma işlemidir. İlk ikisini açıklamakla başlayalım ;

Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,

( burada geçen ağır suçtan kasıt mutlaka öldürmek,yaralamak gibi boyutlarda olması gerekmemektedir, somut olayın özelliklerine göre ağır suç işlenip işlenmediği genelde yargı tarafından belirlenmektedir. Örnek vermek gerekirse Yargıtay 2.Hukuk Dairesi ölümle tehdit etmek eylemini de ağır suç kabul etmiştir )

Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse

( hayırsız evlat burada karşımıza çıkar )

Bu kısma özel olarak değinmek gerekir.Kanun koyucunun aile olgusuna ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi de bu düzenelemedir. Anayasasında Türk Toplumunun temeline aileyi oturtan kanun koyucu Medeni Kanununda da aile hukukundan doğan yükümlülüğü ihlal edeni yine adeta cezalandırmaktadır. Ancak burada kendiliğinden kişi mirasçılıktan çıkmaz.Bunun için miras bırakan kişinin mirasçılıktan çıkarma işlemi yapması gerekmektedir. Kanun miras bırakana adeta hayatın boyunca yanında olmayan mirasçına sen ölünce de senden kalanlar onun yanında olmasın,işte sana imkan demiştir. Hatta konuya ilişkin açıklayıcı olması bakımından emsal karar da verelim

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/5571 E.  2021/471 K. sayılı kararı

“…… somut olaya bakıldığında; mirasbırakanın, vasiyetnameler ile kendisi ile annesinin rızası dışında evi terk ettiği, dönmesi için haber gönderilmesine rağmen gelmediği, tanımadıkları birisi ile kendisine ve annesine haber vermeden evlendiği, ağır hastalığa yakalanmasına ve haber gönderilmesine rağmen bakmayacağını, ilgilenmeyeceğini, eve gelmeyeceğini bildirdiği; bayramlarda ve diğer önemli günlerde yıllar boyu eve uğramadığı, telefonla aramadığı; boşandığı eşi ile birlikte nikahsız olarak yaşadığı, son dönemde yapılan rica ve minnetler ile zoraki eve geldiği ancak ilgilenmediği yabancı biri gibi davrandığı; “yatacak mezar yeri var mı bu adamın” dediği; kiracılara özel hayatları ve geçmiş ile ilgili birtakım şeyler anlattığı, anne babasının kötü insanlar olduğunu söylediği, bu sebeple davacının ailevi görevlerini ağır bir şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle, mirasçılıktan çıkardığı görülmektedir. ………. kısaca davacının anne ve babası olan mirasbırakana karşı mükellef olduğu aile hukukundan doğan yükümlülüklerini büyük ve kusurlu davranışlarla yerine getirmediği gözetilerek karar verilmesi gerekirken; yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir………”

Görüleceği üzere yargıtay adeta hayırsız evladın nasıl olduğunun portresini çizmiş ve miras bırakanına böyle davranmış bir kişi de mirasçılıktan çıkarılabilir demiştir.

Mirasçılıktan Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır ?

Bu işlem mutlaka ölüme bağlı tasarrufla yapılabilir. Yani miras bırakan yaşarken ölümü halinde mirası hakkında ne olması gerektiği yönünde yapacağı bir işlemle mirasçılıktan çıkarma işlemini de öngörebilir.

Bu işlemi adi yazılı vasiyetname ile de veya resmi noterden düzenlenmiş ya da onaylanmış vasiyetname ile de veyahut şartları varsa sözlü vasiyetname ile de yapabilir.

Burada mirasçılıktan çıkarma işlemi yapılırken çıkarma sebebinin açık olması, belirli bir eyleme, işleme ve davranışa dayanması gerekmektedir. Sadece mirasdan ıskat ettim, miras dışı bıraktım, bana ilgi göstermedi v.b. gibi gerekçesiz sözler yeterli sayılmamalıdır. Çıkarma sebebi kabul edilen olayların, delillerinin gösterilmesi de mirasçının çıkarmaya itirazı halinde diğer tarafa kolaylık sağlayacağından, tasarrufda yer almalıdır. Aksi halde işlem geçersiz sayılacak ve gerçekten miras bırakan haklı dahi olsa iradesi gerçekleşmemiş olacaktır. İşte bu noktada yanlış bir işlem yapmamak adına mutlaka miras hukukunda uzman bir avukat ile iletişim içinde olmak oldukça önemlidir.

Mirasçılıktan Çıkarılan Kişini Altsoyu da Mirasçılıktan Çıkmış Sayılır Mı ?

Bu durumda da yine mirasçılıktan çıkarılan kişinin kendi altsoyu mirastan mahrum bırakılmamaktadır. Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır. Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir.

Mirasçılıktan Çıkarılan Kişi Bu İşlemin Doğru Olmadığını Belirterek Dava Açarsa Mirastan Çıkarılma İşleminin Yerinde Olduğunu Kim İspat Etmelidir ?

Mirasçılıktan çıkarılan kimse bu işleme itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer. Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, mirasbırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünden yapmışsa, çıkarma geçersiz olur.

Yani mirastan çıkarılan kişi gerçekten haksızlığa uğradığını düşünüyorsa bu kişinin de ya da mirastan çıkarılan kişi haksız yere itiraz etmiş ise mirastan faydalanan kişi haklı iken haksız duruma düşmemek adına mutlaka miras hukukunda uzman bir avukat ile iletişim içinde olması şarttır.

Son Mirasçılıktan Çıkarma Şekli ; Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma

Bu durumda kanun koyucu yaşanma ihtimali yaygın olan bir durum için de düzenleme yapmış ve miras bırakanın ölümünden sonra el birliği ile mülkiyet kapsamında birlikte hareket eden mirasçılardan bazılarının borca batık kişiler olması halinde diğerlerinin de bundan olumsuz etkilenmemesi için bir imkan tanımıştır. Bu imkan miras bırakana tanınmış bir imkandır. Buna göre ;

Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır.

Miras açıldığı zaman borç ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamışsa veya belgenin kapsadığı borç tutarı mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını aşmıyorsa, mirasçılıktan çıkarılanın istemi üzerine çıkarma iptal olunur.

Görüleceği üzere 3 ihtimalde gerçekleşebilen mirasçılıktan çıkarma konusunu tamamlamış bulunmaktayız. Miras için değil, iyi insan olmak için, ailenin değerini bilmek ve korumak için hayırlı evlat olmaya bakmak lazım. Bize sorarsanız miras için iyi bir evlat görüntüsü veren de aslında hayırsız evlattır. Ancak tabi ki bu hukuki değil yalnızca vicdani bir değerlendirmedir. Konu hakkındaki yorumlarınızı önemsiyoruz. Aşağıda yorumlar kısmında firkirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz……

Öncelikle dilekçenizde şu hususlar mutlaka yer almalıdır:

 • Davanın tarafları,
 • Davanın konusu,
 • Davanın sebebi,
 • Davanın değeri,
 • Davaya konu olaylar
 • Davaya konu olayları ispata yarayan araçları
 • Davacının talebi ve davacının imzasını içermesi gerekir.

Özetle

 • Aile Mahkemesinin adı,
 • Davacı İle Davalının Adı,Soyadı ve Adresleri,
 • Davacının ve varsa davalının T.C. Kimlik Numarası,
 • Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı,soyadı ve adresleri,
 • Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Olayların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri,
 • İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,
 • Davada dayanılan hukuki nedenler,
 • Açık bir şekilde taleplerin sonucu
 • Davacının ya da vekilinin imzası

Çekişmeli Boşanma Davasının Açılması

İster çekişmeli ister anlaşmalı olsun, her iki türdeki boşanma davaları da Aile Mahkemesi’nde açılmalıdır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi(anlaşmalı boşanma davalarında boşanma protokolü de eklenmelidir), varsa eklemek istediği delillere ilişkin belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek boşanma davasını açabilir. Hak kaybına uğramamak açısından boşanma davasının avukat marifetiyle takip edilmesi oldukça önemlidir.

Boşanma davasının açılabilmesi için taraflar arasında geçerli bir evlilik bulunmalıdır ve boşanma nedenlerinden birinin varlığı gereklidir. Boşanma dava dilekçesinin verilmesi ile çekişmeli boşanma süreci başlar.

Çekişmeli boşanma davalarının aşamaları

-Dilekçeler Aşaması:

İlk aşaması dilekçeler teatisinden ibarettir. Dilekçeler aşaması; dava dilekçesi-cevap-cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesinden oluşmaktadır. Davacının dava dilekçesi hazırlayarak dava açması sonrasında başlayan bir aşamadır.

-Ön İnceleme Duruşması (ilk duruşma):

Dilekçeler aşamasının tamamlanması sonrasında ilk duruşma yapılacaktır. Bu duruşmada tarafların uyuşmazlık konusunu ve birbirlerinden taleplerini tespit edilecektir.

-Tahkikat Duruşması (ikinci duruşma):

İlk duruşma sonrasında tahkikat aşamasına geçilecektir. Bir dosyanın tahkikat aşamasına geçmesi demek iddia ve savunmalar adına dilekçede belirtilen delillerin toplanılması anlamına gelmektedir. Tanıklar dinlenecek, ilgili yerlere müzekkere yazılarak cevapların toplanılması takip edilecektir.

Çekişmeli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma sebepleri özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Özel Boşanma Sebepleri ;

 • Zina (aldatma)
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedenleri ile Boşanma Davası
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebepleri ile Boşanma Davası
 • Terk Sebebiyle Boşanma Davası
 • Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası


Genel Boşanma Sebepleri ;

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması
 • Anlaşmalı boşanma
 • Ortak hayatın yeniden kurulamaması

Boşanma Davasında Kaç Kez Dilekçe Verilir?

Boşanma davasının açılması için sadece bir adet dilekçe hazırlanması yeterli olacaktır. Boşanma davası dilekçesi kapsamında gerekli olan bilgilerin eksiksiz bir biçimde sunulması durumunda dilekçe hazırlama aşamasına dair herhangi bir sorun yaşanması söz konusu olmayacaktır. Boşanma davası dilekçesi anlaşmalı boşanma kapsamında değerlendirilecekse hali hazırda bu dilekçede belirtilen unsurların boşanma protokolü manasına geleceğini de bilmelisiniz. Boşanma aşamasında her iki tarafın da bu detayları kabul ettiklerini mahkemede bizzat beyan etmeleri gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası ile Birlikte Talep Edilebilecek Hususlar

Yoksulluk Nafakası

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla, geçimini sağlamak için diğer taraftan malî gücü oranında, süresiz olarak nafaka isteyebilir. Bu nafakaya “yoksulluk nafakası” denilmektedir. Yoksulluk nafakası tayin edilebilmesi için nafaka yükümlüsünün kusurlu olması şartı aranmamaktadır. Çekişmeli boşanma süreci boyunca tedbir nafakası olarak ödenir. İlamsız icraya konulabilir.

İştirak Nafakası

Velayetin kullanılması hakkı kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Bu nafakaya “iştirak nafakası” denilmektedir.

Mahkeme, talep halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma gaziantep avukat dna

Müşterek Çocukların Velayeti

Yargılama aşamasında mahkeme tarafından boşanma kararı verilirken, imkân bulundukça anne ve baba dinlenir ve ardından çocuğun düşüncesi alınıp, anne ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkileri düzenlenir.

Velayetin kullanılması hakkı kendisine verilmeyen eşin, müşterek çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, müşterek çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları gözetilir.

Anne veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni durumların ortaya çıkması halinde hakim, resen veya anne ve babadan birinin talebi üzerine gerekli önlemleri alabilir. Yani velayete ilişkin şartlarda bir değişiklik olduğu durumda ebeveynlerin, velayetin değiştirilmesi yönünde bir dava açması mümkün olacaktır.

Maddi ve Manevi Tazminat

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktar tazminat talep edebilir.


Boşanma davasında akrabalar tanık olarak dinlenir mi?

Babalık davası, baba ile evlilik dışı doğan çocuk arasındaki soybağının hukuki anlamda kurulmasına mahkemece karar verilmesidir. Çocuk ile baba arasındaki soybağı baba ve annenin evli olması ya da tanıma yoluyla da kurulabilmektedir.

Babalık davası soybağının tespitine ilişkin davalardandır.

Konuyu üç ayrı hali ile güncel uygulamalarıyla açıklayacağız:

 • Soybağının reddi,
 • Babanın çocuğu tanıması,
 • Babalık davası.

Başka bir erkekle soybağı bulunmayan bir çocuk ile tanıma yolu ile soybağı kurulabilir. Ancak, bir erkekle soybağı bulunan çocuğun soybağı, babalık davası veya soybağının reddi davası ile değiştirilebilir. Özellikle belirtelim ki; soybağının reddi davası ile babalık davası, aynı dava dosyası ile görülemez. Her iki davanın da ayrı ayrı açılması gerekir.

boşanma ve ceza avukatı gaziantep

Babalık Davasının Tarafları Kimlerdir?

Babalık davasının tarafları kimlerdir dediğimizde babalık davasını ana veya çocuk açabilir. Ana ve çocuk davayı birlikte açabilecekleri gibi ayrı ayrı da açabilirler. Çocuk küçük ise kayyım ile temsil edilir. Bu davada davacı tarafta ana veya çocuk davalı tarafta ise baba bulunur. Baba ölmüş ise dava mirasçılarına karşı açılabilir.

Babalık Davasının Şartları

• Babalık hükmü, evlilik dışı doğan çocuk ve baba arasında soybağı kurulmasına yarayan bir davadır. Babalık davası açılabilmesi, çocuğun annesiyle mevcut soybağı ilişkisinin bulunmasına bağlıdır. Eğer anneyle soybağı ilişkisi bulunmuyorsa, bu noktada babalık davası açılması olanaksızdır.

• Babalık davası açarak soybağı kurulabilmesi için, çocuğun herhangi bir erkek ile arasında mevcut bir soybağı ilişkisinin bulunmaması gerekir. Varolan soybağı ilişkisinin kaldırılmadan babalık davası açılabilmesi mümkün değildir.

gaziantep boşanma avukatı babalık dna

Babalık Davasında İspat ve DNA Testi

Babalık davasında ispat yükü davacı üzerinedir. Davacı, davalının çocuğun babası olduğu kanıtlamalıdır. Bu konunun ispatı zor olduğundan dolayı kanun koyucu davacı lehine babalık karinesi getirmiştir.

Babalık karinesine göre; davalı, çocuk doğmadan önceki 300 gün ile 180 gün arasındaki süreçte, ana ile cinsel ilişkiye girmiş ise bu durum baba olduğuna dair karinedir. Eğer bu süreçte olmasa dahi fiili gebe kalma döneminde, davalı ile annenin cinsel ilişkiye girdiği ispat edilirse yine bu durum babalığa karinedir.

Davalı erkek bu karineleri ancak iki durumu ispat ederek çürütebilir: Davalı çocuğun babası olmasının imkansız olduğunu ispat edebileceği gibi, başka bir erkeğin baba olma olasılığının daha yüksek olduğunu ispat ederek de babalık karinesini çürütebilir.

Günümüzde Tıp biliminin geldiği nokta itibariyle kişiler arasındaki kan bağı kolaylıkla ispatlanabilmektedir. Bu yöntemlerden birisi de DNA testidir. DNA testi %100’ yakın oranda doğru sonuç vermesi sebebiyle mahkemelerin babalık davalarında en sık başvurduğu yöntemdir.

DNA testleri taraflarca hâkimden talep edilebileceği gibi hâkim tarafından da istenmesi mümkündür. DNA testi hâkim açısından bilirkişi raporu niteliğindedir. Yani hâkim söz konusu rapor ile bağlı değildir. Ancak soybağının tespitinin teknik ve özel bilgi gerektirdiği ve özellikle DNA testinin sonuçlarının bilimsel olarak çok yüksek bir oranda doğru çıktığı bilinmektedir. Hâkimin bu test sonuçlarına aykırı karar vermesi mümkün değildir. Her ne kadar bilirkişi raporları hâkimi bağlamasa da objektif olarak yapılan, bilimsel içeriğe sahip ve doğruluk oranı çok yüksek olan bu yönteme aykırı karar vermesi mantığa terstir.

Babanın çocuğu tanıması

Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmî senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur.

Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gereklidir.

Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.

Beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hâkimi, noter veya vasiyetnameyi açan hâkim, tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bildirir.

Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa, anasına, çocuk vesayet altında ise vesayet makamına bildirir.

Babalık Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Babalık davası ne zaman açılmalıdır dediğimizde; babalık davası çocuk doğduktan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı çocuk doğduktan bir yıl geçmesiyle düşer. Ancak çocuk için bir yıllık süre çocuğun başka bir erkek ile arasında soybağı mevcut ise mevcut soybağının ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Bu hak düşürücü sürelerin haklı bir nedene dayanarak geçirilmesi halinde, haklı nedenin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içerisine babalık davası açılmalıdır.

Çoçuk Tarafından Açılan Babalık Davası

Çocuk tarafından açılan babalık davasında öncelikle baba ile çocuk arasında soybağı ilişkisinin tesisi talebinde bulunulur. Bunun yanında babalığı ispat edilen davalıdan çocuk lehine nafaka da istenebilir. Bu nafaka babanın, çocuğun bakım ve eğitim giderleri için katkıda bulunma zorunluluğu gereği istenen iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası çocuk ergin olana kadar devam eder.

Dava açan çocuk eğer küçükse ayırt etme gücüne sahip olmadığından, davayı çocuk adına temsil etmesi için kayyım atanır. Velayet sahibi olsa da annesi temsilcisi olamaz

Babalık Davasında Nafaka ve Tazminat

Babalık davası ile beraber, dava süresi içerisinde geçerli olmak üzere, çocuk için nafaka talep edilebilir. Babalık davasında nafaka talep edebilmek için ana ile babanın evli olması şart değildir. Ancak nafakanın sadece çocuk için istenebileceğine dikkat etmek gerekir. Dava sona erdikten sonra da çocuk 18 yaşına gelene kadar geçerli olmak üzere, iştirak nafakası talep edilebilir.

Babalık davasında manevi tazminata hükmedebilmek için, Hukuk Genel Kurulu’nun kararına göre, annenin evlilik vaadi ile kandırılması gereklidir.

Ayrıca anne babalık davası ile beraber; doğum giderleri, doğumdan önce ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri ve gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderleri de davalı babadan talep edebilir. Çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.

Babalık Davası Zamanaşımı

Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilmektedir. Ana, babalık davasını en geç çocuğun doğumundan itibaren bir yıl içerisinde açmalıdır. Ancak çocuk, ana başka bir erkekle evliyken dünyaya gelmiş ise doğal olarak evlilik birliği içinde doğduğu kabul edilip ananın evli olduğu erkeğe bağlanır. Böyle bir durumda babalık davası açılabilmesi için diğer erkekle olan soybağının ortadan kaldırılması gerekir. İşte böyle bir durum var ise bir yıllık süre soybağı ilişkisinin ortadan kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Babalık Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Babalık davası hangi mahkemede açılmalıdır sorusuna yanıt olarak babalık davası davalının yani baba olduğu iddia edilen kişinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesinde açılmalıdır. Davalının yerleşim yerinde Aile Mahkemesi bulunmadığı takdirde Asliye Hukuk Mahkemesi davaya bakmakta görevlidir.

Babalık Davasında Yetkili Mahkeme

Babalık davası soybağına ilişkin davalardandır. TMK 283 gereği, Soybağına ilişkin davalar, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır.

Taraflardan hiçbirinin Türkiye’de yerleşim yeri olmadığı hallerde, babalık davasında yetkili mahkeme MÖHUK md. 41 uyarınca belirlenir.

Babalık Davasında Kayyım

Eğer babalık davası anne tarafından açılmış ise çocuğa kayyım atanmalıdır. Zira çocuk ile annenin menfaati örtüşmeyebilir. Eğer anne kayyım atanmadan dava açmış ise, anneye mahkeme tarafından kayyım atanması davası açılması için süre verilmelidir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre anne çocuğa kayyım olarak atanamaz, bu bir bozma sebebidir. Zira anne ile çocuğun menfaati bu davalarda çatışabilmektedir.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma davaları olarak ikiye ayrılır. Bunlar içerisinde en hızlı sonuç alınabilecek dava türü anlaşmalı boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanma davasının da geçerli olabilmesi için eşler boşanmanın her türlü sonucu konusunda mutabık olmaları yani anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bu anlama ise Boşanma Protokolü ile mümkündür.

Soru “kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse ne olur?” cevabı yukarıda yazığımız üzere dava artık anlaşmalı boşanma değil çekişmeli boşanma olacaktır.

tek celsede boşanma gaziantep boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

 • İlk olarak bakmamız gereken, anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin bir yılını doldurmuş olup olmadığıdır. Bir başka ifade ile dava açıldığı tarihte evlenme tarihinin üzerinden 1 sene geçmiş olmalıdır. Bu sürenin konulmasının sebebi evlenen karı kocanın hiç değilse belirli bir süre birlikte yaşayarak birbirlerini tanımalarını sağlamaktır. Bir yıllık süre kamu düzenine ilişkin olduğundan karı kocanın karşılıklı rızası ile kısaltılabilmesi mümkün olmayacaktır. Anlaşmalı boşanmada aranan bu 1 yıllık süre dava açıldığında henüz dolmamış olabilir. Ancak yargılama sırasında bir yıllık süre dolmuş ise dava şartı gerçekleşmiştir. Bu durumda anlaşmalı boşanma kararı verilebilecektir.
 • Anlaşmalı boşanmanın ikinci önemli şartı, karı kocanı  birlikte dava açması veya bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesidir. Buna göre eşler birlikte karar alarak ve ortak bir dilekçe ile mahkemeye müracaat ederek anlaşmalı boşanma davası açabilirlerken, bir başka ihtimal de eşlerden biri anlaşmalı boşanma veya başka bir boşanma sebebine dayanarak dava açar ve diğer eş bu davayı hâkim huzurunda kabul ederse bu da anlaşmalı boşanma olarak kabul edilir.
 • Bir diğer gerekli koşul ise anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilmesi için eşler sadece boşanma konusunda değil boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocukların durumu konusunda da anlaşmış olmalıdırlar.
boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı çekişmeli

Boşanma Davası Açmak için Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Aslında hangi dava olursa olsun avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat bürokrasinin hantallığı, menfaatlerin en doğru şekilde savunulması, delillerin uygun bir şekilde sunulması gibi dava sürecini doğrudan ve ya dolaylı olarak etkileyen bir çok unsur bulunmasından dolayı davalarda bir avukatın sizi savunması, davanın sizin adınıza en faydalı şekilde  sonuçlanmasına olanak sağlamış olacaktır.

Bu nedenle boşanma davası sürecinde karşılıklı olarak kişisel haklarınızın korunması adına uzman boşanma avukatı tarafından hukuki destek almanız menfaatinizin en doğru şekilde savunulmasını sağlayacaktır. Boşanma davam için boşanma avukatına ihtiyacım var diyen eşler, boşanma davası ile ilgili olarak doğru bir hareket yapmış olacaklardır. Boşanma davasının en kısa sürede en doğru şekilde sonuçlanması ve en doğru argümanlar ile boşanma davası esnasında savunulmanız bu süreci en az kayıpla atlatmanıza yardımcı olacaktır. Boşanma davam için boşanma avukatına ihtiyacım var ama çevremde uzman bir avukat tanıdığım yok diyorsanız da bölümüne tıklayarak konusunda uzman boşanma avukatları ile davanızı sonuçlandırabilirsiniz.


Benzer Makaleler


 • 2021 Nafaka Artış Üfe Oranları
  2021 Yılı Üfe Tüfe Oranları Ocak – 2021 Üfe(%) Tüfe(%) Bir Önceki Aya Göre 2,66 1,68 Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 2,66 1,68 Bir […]
 • Boşanma Avukatı Gaziantep Ücretleri
  Boşanma Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar? Boşanma avukatı aile hukuku davalarından olan boşanma davalarına ve türev davalara bakan avukattır. Boşanma avukatı olabilmek için hukuk fakültesi […]
 • Çocuğun Velayeti ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 • Evlilik Avukatı
  Aile hukuku avukatlarımızın, aile hukuku alanında verdiği bazı hukuksal hizmetler; Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların […]
 • Boşanma Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler
  Öncelikle dilekçenizde şu hususlar mutlaka yer almalıdır: Davanın tarafları, Davanın konusu, Davanın sebebi, Davanın değeri, Davaya konu olaylar Davaya konu olayları ispata yarayan araçları Davacının […]
 • Vergi Dairesi Ödeme Emrine İtiraz
  Ödeme emri, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu […]

15 yıllık meslek hayatım boyunca tarafıma çekişmeli boşanmalara yönelik en sık sorulan soruları sizler için derledim. Sıkça sorulan sorular sonrası dilerseniz sizler için hazırladığımız “Boşanma Avukatından Yol Haritası” isimli makalemizi okuyabilirsiniz. Bu sizler için yol gösterici olacağı kanaatindeyiz.

boşanma avukatından tavsiyeler

Çekişmeli Boşanmada Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davam için avukat tutmak zorunda mıyım?

Sadece boşanma davalarında değil hiçbir davada avukat tutma mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak davalar çeşitli usule ve sürelere bağlanmıştır. Pratik bilgi ile tecrübe ve beceri gerektirir. Her dava başından sonuna kadar ince ayrıntılarla doludur.

Bu ayrıntıları bilmemek veya kaçırmak davayı kaybetmenize dahi neden olabilir.

Bunun içindir ki nasılsa mecbur değilmişim deyip işin uzmanı olan bir avukattan yararlanmamak, dava için aldığınız riskten başka bir şey değildir.

Çekişmeli boşanma davası nedir?

Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş anlaşmalı boşanma davası dışında kalan ve eşler arasında boşanma , boşanmanın sonuçları konusunda bir anlaşmanın bulunmadığı boşanma davalarıdır.
2020 yılında Türkiye’de boşanan çift sayısı 135.022 adettir.

Bu sayının çok büyük bir kısmı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasıdır.

Özel boşanma nedenleri olan; ayrılık, hayata kast , onur kırıcı davranış, ortak hayatın yeniden kurulamaması, suç işleme , haysiyetsiz hayat sürme, terk, zina nedenlerinden açılan boşanma davalarıdır.

gaziantep boşanma avukatı anlaşmalı ve çekişmeli


Eşim boşanmak istemiyor. Açacağım dava çekişmeli boşanma davası mıdır?

Evet, açılacak olan dava çekişmeli boşanma davasıdır. Ayrıca eşiniz boşanmayı istiyor olsa dahi çocukların velayeti, nafaka, maddi ve tazminat gibi konularda yine anlaşamazsanız açacağınız dava çekişmeli boşanma davası olacaktır.

Çekişmeli boşanma davası hangi sebeplerle açılır?

Türk Medeni kanuna göre boşanma sebepleri;

 • Zina,
 • Hayata kast,
 • Eşe çok kötü muamele,
 • Yüz kızartıcı suç işleyen eşten boşanma,
 • Terk nedeniyle boşanma,
 • Akıl hastalığı,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,
 • Fiili olarak ayrı yaşama şeklinde sayılmıştır.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davasından daha uzun süreceği kesindir. Ancak bu konuda kesin bir süre vermek de zordur. Çünkü bir davanın görülme süresini etkileyen çok sayıda etkenler vardır.

Örneğin; Aile Mahkemesinin iş yükü, posta durumu, tarafların iddia ve cevapları bunların araştırılmasına yönelik olarak yapılabilecek keşif, bilirkişi incelemesi gibi işlemler, şahitlerin sayısı, adli tatil, koronavirüs gibi önlemler gibi.

Bununla birlikte bir ön inceleme olmak üzere davanın üç veya dört duruşmada da sonuçlanması mümkündür.

2020 yılı istatistiklerine göre boşanma davası görülme süresi 187 gündür. Ancak bu sayıya çok hızlı sonuçlanan anlaşmalı boşanma davaları da dahildir. Yani bu ortalamayı düşüren etkenin anlaşmalı boşanma olduğu bilinmelidir.


Çekişmeli boşanma süreci nasıl işler?

Avukat aracılığı ile yada bizzat boşanma dilekçesi adliye içinde ki tevzii bürosuna verilir. Mahkeme boşanma dilekçesini gözden geçirerek, boşanma nedenine bakar ve eşlere (yada avukata) bildiri yani gönderir.

Hakim boşanma nedeninin araştırılmasını isteyebilir ve kendi yoğunluğuna göre, yakın yada ileri bir zaman duruşma günü belirlenir.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurulursa taraflar (çiftler) katılmadan avukat aracılığı ile boşanma gerçekleşebilir.

Velayet ve boşanma birlikte yürütülmek zorundadır.

Çekişmeli boşanmada soyadı değişikliği nasıl olur?

Boşanan eş isterse eşinin soyadında kalabilir, isterse kızlık soyadına dönebilir. Ancak eğer eski eşinin soyadını kullanmak isterse, eşinin soyadının kullanmasıyla ona zarar vermeyeceğini kanıtlaması gerekmektedir. Bunu kanıtlarsa eski eşinin soyadının kullanabilir.

Çekişmeli boşanma davasında verilen karara karşı istinaf (veya temyiz) yoluna başvurmak mümkün müdür?

Çekişmeli boşanma davalarında, tarafların veya varsa avukatlarının aile mahkemesi kararını belirli prosedürler dahilinde hem istinaf hem de temyiz mahkemesine götürme hakkı bulunmaktadır.

tek celsede boşanma gaziantep boşanma avukatı


İstinaf ve Temyiz incelemesi ne kadar sürer?

İstinaf incelemesinin sonuçlanma süresi bölge adliye mahkemelerinin iş yüküne göre değişmektedir. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesindeki inceleme süresinin Diğer Bölge adliye mahkemesine göre daha uzun olduğunu gözlemliyoruz.

Gaziantep Bölge adliye mahkemesinde boşanma davalarının incelenme süresinin bir yıl kadar sürebildiğini söyleyebilirim. Yargıtay temyiz incelemesi ise, dosya istinaftan geçmiş ise genellikle 1 yıldan kısa bir sürede sonuçlanmaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlık ücreti ne kadardır?

Bunu avukatınızla görüşerek belirlemelisiniz, genel itibari ile taban ücret olsa da ücret serbestisi olup karşılıklı anlaşarak ücret belirlenmektedir.
Adalet Bakanlığının veya bağlı olduğu baronun yayımladığı asgari ücret tarifelerinde yazılı tutarlardan düşük olmamak üzere size uygun bir ücret önerecektir.
Gaziantep barosunun 2021 yılı tarifesinde, çekişmeli boşanma davaları için tavsiye ettiği en az ücret tutarı:

Boşanma Davaları:

 • a) Anlaşmalı 8.000,00 TL
 • b) Çekişmeli 10.500,00 TL
 • c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 11.000,00 TL ’den az olmamak kaydıyla…

Çekişmeli boşanma davasını nerede açılmalıdır?

Çekişmeli boşanma davaları eşlerin son defa altı ay birlikte oturdukları yer mahkemesinde veya taraflardan birinin yerleşim yerinde bulunan mahkemede açılmaktadır. Buna yetki denir.

Boşanma davalarda yetki kesin niteliğinde olmadığından, diğer tarafın yetki itirazında bulunmaması halinde boşanma davasının hangi ilde açıldığının önemi yoktur. Yetki itirazında bulunmadığı sürece tüm boşanma davaları örneğin Gaziantep’de açılabilir.

anlaşmalı boşanma gaziantep avukat


Çekişmeli boşanma davası hangi mahkemelerde açılır?

Aile mahkemelerinde. Ya da davanın açılacağı yerde aile mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerinde çekişmeli boşanma davası açılablir. Hangisinde açarsam benim için iyi olur sorusunun cevabı ise ikisi arasında fark yoktur.

Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açması Avantajlıdır?

Boşanma davasını hangi tarafın açtığı değil, açan tarafın iddialarını ispatlaması önemlidir. Öte yandan bir taraf boşanma davası açtıktan sonra diğer tarafın da karşı boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır.
Boşanmada iddialarını en doğru şekilde sunan ve bunları ispatlayabilen taraf avantajlıdır. Kadın ya da erkeğin davayı açmasının hiç bir önemi bulunmamaktadır.

Çekişmeli boşanma davasında nafaka talep edebilir miyim?

Tabiki talep edebilirsiniz. Ancak sonuçta bu konuda taktir aile mahkemesi hakiminindir. Siz haklılığınızı ispat ettiğiniz ve koşulların oluşması durumunda lehinize nafakaya hükmedilecektir.

Evlilikte elde ettiğimiz malları çekişmeli boşanma davasında paylaşılmasını da talep edebilir miyim?

Hayır. Bunun için ayrı bir dava açmalısınız. Açılacak olan bu davanın ismi mal rejimi davasıdır. Boşanma davası sonuçlanmadan bu türden bir dava açmış olsanız bile mahkeme boşanma dava dosyasının sonuçlanmasını bekleyecektir.

gaziantep boşanma avukatı anlaşmalı ve çekişmeli


Ziynet eşyalarımı alamadım çekişmeli boşanma davasında bunları da talep edebilir miyim?

Evet talep edebilirsiniz. Bunun için ayrı bir dava açmanız gerekmez. Çekişmeli boşanma davası içinde istenebilecek kalemler içerisindedir.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma için bugünkü internet ortamında tek gerekli olan belge TC Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanıdır. Aile cüzdanı, pasaport, tapu kayıtları, ikametgah ilmühaberi, doğum belgeleri gibi kayıtlara gerek yoktur. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Evleneli 1 yıl olmadı. Yine de çekişmeli boşanma davası açabilir miyim?

Anlaşmalı boşanma davasından farklı olarak çekişmeli boşanma davası açabilmek için evlilikte geçirilmiş her hangi bir süre şartı yoktur. Resmi nikah üzerinden 1 saat geçse dahi artık çekişmeli boşanma davası açabilirsiniz.

gaziantep anlaşmalı boşanma avukatı


İki Eş de Mahkemeye Gelmek Zorunda Mıdır?

Evliliğin sona ermesi için açılan bu davaları ikiye ayırmak mümkündür: Bunlardan ilki anlaşmalı davadır. Anlaşmalı açılan davada her iki taraf mahkemeye çıkarak evliliğin sona ermesini hür iradeleriyle istediklerini hakime açıklamak zorundadırlar. Anlaşmalı davada, duruşmada tarafların temsili vekaletle olmamaktadır.

Diğer yandan çekişmeli olarak açılan davada tarafların mahkemeye çıkmasına gerek yoktur. Taraflar yerine vekil edecekleri avukatları da mahkemede kendilerini temsil edebilirler.

Duruşmaya Bizzat Katılmak Gerekir Mi?

Duruşmaya eğer dava anlaşmalı değilse tarafların bizzat katılmasına gerek yoktur. Tarafların boşanma avukatları da katılarak davayı takip edebilir. Gaziantep Boşanma Avukatı Ali Tümbaş

Davaya Gidilmezse Ne Olur?

Davaya gidilmediği ve dava avukatla da takip edilmediği takdirde dava düşer. Bu durumda davaya yetişemeyen, duruşma gününü yanlış hatırlayan, hatalı not eden tarafın davayı yenileme hakkı bulunmaktadır.

velayet avukatı boşanma gaziantep


Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuğun velayeti verilirken çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurulur. Bunun için çocuğun yaşına, cinsiyetine, ebeveynlerin çocukla olan ilişkisine, ekonomik ve sosyal durumlarına da bakılmalıdır.

“Velayete ilişkin sıkça sorulan sorular” isimli yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Boşandıktan Sonra Hemen Yeniden Evlenilebilir Mi?

Davada verilen kararın kesinleşmesinden sonra erkeklerin hemen yeniden evlenmesi mümkünken, kadınların bekleme süresini doldurmaları gerekir.

İddet müddetine ilişkin yazımızı okuduğunuzda daha sağlıklı bilgi edineceksiniz.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı, tarafların evliliklerinin başlangıcına, evlilik içinde edinilen malvarlıklarının bedelinin nasıl ödendiğine göre özel hesaplama yöntemleriyle yapılmaktadır. Eşlerin %50 şeklindeki standart hakları, malvarlığının bedelinin ödenme şekline bağlı olarak değişebilmektedir.

Boşanma Avukatlık ücretleri, davanın görüleceği yere, tarafların çekişme durumlarına, ekonomik ve sosyal durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. Davanın açılacağı yer baroları her yıl, ortalama bazı ücretler belirlemekte ve bunları yayınlamaktadır.

Anlaşmalı Mı Yoksa Çekişmeli Davayı Mı Tavsiye Ediyorsunuz?

Öncelikle bu eşlerin durumuna bağlı. Eşlerin;

 • Kaç yıldır evli olduğu,
 • Yaşları,
 • Ne iş yaptıkları,
 • Mal varlıklarının olup olmadığı,
 • Mal varlıklarının ne kadarını evlilik öncesinden ya da miras-bağışlama yoluyla edindikleri,
 • Müşterek çocukların olup olmadığı,
 • Çocukların yaşları, aylık masrafları ve bunlar gibi durumları değerlendirerek anlaşmalı ya da çekişmeli davayı tavsiye ediyoruz.

Hakimin Açılan Davayı Reddetme Hakkının Olduğu Doğru mu?

Genellikle; “Karakterimiz uyuşmuyor”, “Geçinemiyoruz”, “Uzun süredir zaten ayrı yaşıyoruz” şeklinde durumlarını izah etmeye çalışan insanlar, bunların yeterli olmadığını söylediğimde şaşkınlığa uğruyor.

Evet, maalesef, Türk Hukuku’nda geçerli ve yeterli bir sebep olmaksızın boşanmak sadece anlaşmalı davalarda söz konusu olabiliyor, diğer davalarda (çekişmeli) boşanma sebebinizi ortaya koymalı ve bunu ispat etmelisiniz. Kanun, bir kaç nedeni özel olarak saymış ve bunu düzenlemiştir.

Aşağıdaki sebeplerden biri evliliğinizde mevcut ise çekişmeli dava açabilirsiniz:

 • Zina,
 • Eşin hayatına kastetmek,
 • Eşe kötü muamelede bulunmak,
 • Eşin onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak,
 • Küçük düşürücü, yüz kızartıcı suç işlemek,
 • Haysiyetsiz, ahlâka aykırı hayat sürmek,
 • Evi- eşi terk etmek,
 • Akıl hastalığına yakalanmak,
 • Evlilik birliğini temelinden sarsacak davranışlarda bulunmak.
en iyi boşanma avukatı gaziantep


Boşandıktan sonra Türk nüfus cüzdanımın “Medeni hali” bölümünde ne yazılır?

Eskiden boşanma sonrası nüfus kâğıdında “dul” “boşanmış” gibi ibareler mevcuttu. Artık sadece “bekâr” ibaresi yazılmaktadır. Bununla birlikte nüfus kayıt örneği çıkarttığınızda, boşanma statünüz bu kayıtta bir açıklama olarak yer alacaktır.

Aile Hukukuna İlişkin Son Yazılarımız


Taraflar Arasındaki Boşanma Sebebleri Nelerdir?

TMK boşanma nedenleri tek tek belirtilmiş olup Mahkeme, TTMK da sayılan nedenler dışında herhangi bir nedenle boşanmaya karar verilmez.

TMK boşanma sebepleri olarak;

 • Zina(TMK 161)
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış(TMK 162)
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme(TMK 163)
 • Terk(TMK164)
 • Akıl hastalığı(TMK165)
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması(TMK 166), sayılmıştır.

Zina, Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, haysiyetsiz hayat sürme, Terk ile Akıl hastalığı özel boşanma sebeplerindendir.
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, kusurlu hareketiyle evlilik birliğinin sarsılmasına sebebiyet veren eşin davası, anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası ise genel boşanma sebeplerindendir.

Boşanma davasını açacak taraf, kanunda gösterilen boşanma sebeplerinden en az birine dayanmalıdır.

en iyi boşanma avukatı gaziantep

Hakim, taraflarca mahkemeye bildirilen olaylar ve talepler ile bağlıdır. Boşanma davasını açan eş davasında hangi boşanma nedenine dayandığını anlaşılır bir şekilde belirtmesi gerekmektedir.
Aksi durumda kişi iddiayı genişletme yasağı ile karşılaşacaktır. Hakim sadece boşanma sebebi olarak belirtilen olayların sade bir şekilde izahı olduğu ve bununla birlikte, davacının olayların mahiyeti hakkında yapmış olduğu nitelemede hata/hile yapması durumunda bu niteleme ile bağlı olmayacaktır.

Boşanma davasında gösterilen boşanma sebeplerinin ispatı ve şartlar oluştuğu takdirde hakim boşanmaya karar verir. Hakim boşanma davasında boşanma sebebi olarak gösterilen olayların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe boşanma kararı veremez.

Mahkeme davanın tamamlandığına karar verdiği zaman sözlü yargılamaya geçmekte ve Boşanma davasında gösterilen boşanma nedenlerinin şartlar oluştuğu takdirde hakim artık boşanmaya karar vermektedir.

Hakim vicdanen kanaat getirmedikçe boşanma kararı veremez.

gaziantep boşanma avukatı anlaşmalı ve çekişmeli

Boşanma İçin Nereye ve Nerede Başvurulur?

TMK’ya göre boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemelerinde açılır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmak isteyen taraf, boşanma davasını TMK’da sayılan boşanma nedenlerinden en az birine dayalı olarak hazırlayacağı boşanma davası dilekçesi ile kendisinin veya eşinin yerleşim yeri veyahut davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemelerinde açmalıdır.

Boşanma davası açmak için hazırlanan dilekçe gerekli olan evraklarla birlikte mahkemenin tevzi bürosuna ile adlandırılan bürosuna verilmelidir ve tevzi bürosunun hesapladığı harç ve dava masrafları davayı açan kişi (Davacı) tarafından ödenmelidir. Boşanma davası böylece açılmış olacaktır.

boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı çekişmeli

Boşanma Avukatına Tutmalı Mıyım?

Boşanma davası gerek davacı gerekse davalı olsun taraflara sorumluluk yüklemektedir. Boşanma davasında davanın vasfı gereği tarafların bazı delillere başvurması ve TMK ve HMK da belirlenen sürelere uyması gerekmektedir. Aksi halde hem davacı hem de davalı için bu durum davayı kaybetme sebebi olacak ve üstelik davayı kaybeden taraf aleyhine bir takım tazminat, dava masrafı, harç ve vekalet ücreti hükmedilebilmektir.

Boşanma davası açmak isteyen kişi ve hakkında boşanma davası açılan kişi bu nedenle öncelikle uzman boşanma avukatına başvurmalıdır.

Boşanma Nasıl Olacaktır?

TMK’ya göre boşanma sadece mahkeme hakimin kararı ile mümkündür. Mahkemenin vereceği karar kararın kesinleşmesi ile nüfus müdürlüğüne gönderilir ve nüfus kayıtları böylece düzeltilir.

Boşanma Davası Açmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım? Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Yazılarımız içeriside “Boşanma avukatından ol haritası” yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.
Boşanma davası, bizzat boşanmak isteyen kişi tarafından açılabilir veya boşanma avukatına verilecek boşanma vekaleti ile de boşanma davası açtırmanız mümkündür.
Ancak anlaşmalı boşanma davalarında mutlaka her iki tarafın duruşmaya katılma zorunluluğu bulunmakla beraber, çekişmeli boşanma davalarında tarafların duruşmaya katılmaksızın boşanma avukatı ile duruşmalarını takip ettirilebilir.

Tabi ki boşanma davasından en iyi sonucu alabilmek için davanın boşanma avukatı tarafından yürütülmesi en iyisi olacaktır.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası, Tevzi Bürosuna boşanma dilekçesi ve evraklarının verilmesi, harç ve yargılama giderlerinin ödenmesi suretiyle açılır.
Mahkemeye dosyanızın gönderilmesinin ardından mahkeme dilekçe ve diğer evrakları kontrol edildikten sonra bir ara karar hazırlar.

Bu ara karar evrakına tensip zaptı denilir.

Boşanma davası yazılı yargılama usulüne tabi olup hazırlanan tensip zaptının davacı ve davalıya posta ile tebliğ edilir. Tensip zaptında bir çok bilgi ve ihtar vardır.

Tensbin ve dava dilekçesinin davalıya tebliği ile davalı cevap ve delillerini iki haftalık cevap süresi içinde mahkemeye bildirmelidir. Mahkemeye verilen cevap dilekçesi bu defa davacıya tebliğ ettirilir.

Mahkeme belirleyeceği ilk duruşmada öninceleme duruşması yapar ve bu duruşmada deliller, uyuşmazlık konusu, sulh olup olmama gibi konular tartışılır. Bu aşamadan sonra artık davanın esasına geçilir. Boşanma davasında uyulması gereken bir çok yasal süre ve yasal yükümlülük bulunmaktadır. Uzman boşanma avukatı ile davanın takip edilmesi sürelere uyma davayı hızlı bir şekilde tamamlama şansı yaratacaktır.

gaziantep boşanma avukatı

Boşanma Davası İçin Evraklar Nelerdir?

Boşanma davası açmak için öncelikle boşanma sebeplerinizi içeren dilekçe ve bu dilekçeye nüfus cüzdanı fotokopisi ile delil listenizi sunmanız gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmayıp Türkiye’de evlenen kişilerin açacağı boşanma davasında mahkeme tarafların evli olduklarını tespit edebilmesi için boşanma davası açacak eşin dilekçesinin yanında evli olduklarının belgeleyen aile cüzdanınıda mahkemeye sunulması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişinin boşanma davası açarken aile cüzdanını mahkemeye sunulmadığı durumlarda ise mahkeme davacı eşe iki haftalık kesin süre verir, davacı ise iki haftalık kesin süre içinde evrakı tamamlaması gerekmektedir.

Aksi halde mahkeme davanın açılmamış sayılmasına karar verecektir. Ayrıca HMK ya göre hem davacı eşin hem de davalı eşin dava ve cevap dilekçelerinde başvurmuş oldukları delilleri somutlaştırması gerekmektedir. Tarafların somutlaştırma yükünün yerine getirilmemesi davaların senelerce uzamasına neden olmaktadır. Boşanma avukatı ile davanızı takip etmeniz davanızın doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Boşanma Davası Avukatı Ücreti

Boşanma avukatı ücreti, Avukatlık Ücret Tarifesinde belirlenmiş olup ayrıca boşanma avukatı ile yapılacak olan avukatlık ücret sözleşmesi ile de belirlenebilmektedir.

gaziantep boşanma avukatı anlaşmalı ve çekişmeli

ANLAŞMALI BOŞANMA

Bu boşanma türünde, çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejimi, ziynet alacağı, altınlar, takılar, kişisel eşyalar ve diğer tüm hususlarda karı ve kocanın anlaşması durumunda gerçekleşen boşanma davası türüdür.

Anlaşmalı boşanma davasının şartları?

Anlaşmalı boşanma şartları Türk Medeni Kanununda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için bu anlaşmalı boşanma şartlarını  yerine getirmesi gerekmektedir.

 1. Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşlerin boşanma davası açılmazdan önce geriye dönük en az 1 yıl evli olmaları gerekmektedir. Bir yıldan daha kısa süredir evli olan ve boşanmaya karar veren çiftler anlaşmalı boşanma işlemi gerçekleştirememektedirler.
 2. Evlilik birliğini sona erdirmek için anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek isteyen eşlerin her konuda uzlaşma içerisinde olması gerekmektedir. Uzlaşma içerisinde olacakları konular mal paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminat, varsa çocukların velayeti gibi konular olmalıdır. Bu uzlaşmanın yer aldığı bir de anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalanmalıdır. (Protokol içeriğinde neler olacağı yazının ilerleyen aşamasında mevcuttur.)
 3. Taraflar anlaşmalı boşanma davasını görüleceği gün ve saatte mahkeme salonunda bizzat hazır bulunmalıdırlar. Bunun sebebi hakimin boşanma ile ilgili olarak tarafların özgür iradelerini duruşma esnasında beyan etmelerini eşlerden isteyecektir. Eşlerden birisinin ve ya her ikisinin de mahkeme salonunda olmaması durumunda hakim boşanma işlemini neticelendirmeyecektir. Bu nedenle eşlerin anlaşmalı boşanma davası esnasında mahkemede olmaları gerekmektedir.

gaziantep velayet avukatı

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Boşanma, evlilik birliğinden doğan çocukların velayeti, tazminat ve nafaka konularından en az birinde anlaşamaması sebebi ile istek ve savunmalarını mahkemede dile getirdikleri bir boşanma dava çeşididir. Bu tür çekişmeli davalar, anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun sürmekte ve tarafların iddialarını ispatlamaları mahkemece beklenmektedir.

Öncelikle dava açmak isteyenlere tavsiyemiz, dava aşamasında ve boşanma davası sonrasında uğrayacağınız hak kayıplarını önlemek amacıyla mutlaka bir avukatın yardımına başvurmanız.

Bu yardım yazılı olabileceği gibi sözlü olarak da istenebilir. Ya da Online Avukatlık Desteği de alabilirsiniz!

Alınacak yardım neticesinde tüm taleplerinizi bir dilekçe haline getirip tarafların son 6 ay birlikte yaşadıkları yerdeki ya da taraflardan birinin ikametgahlarının bulunduğu yer Aile Mahkemesi’ne başvurulur.

Bu açıklamalar ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İÇİN KISMEN GEÇERLİDİR. ZİRA TARAFLARIN ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇMASI DURUMUNDA BELİRLEDİKLERİ HERHANGİ BİR YERDEKİ AİLE MAHKEMESİNE DE BAŞVURMALARI MÜMKÜNDÜR!

Boşanma davasında haklarınız nelerdir?

Bu hakların neler olduğunu sizi ve evlilik öykünüzü dinlemeden net bir şey söyleyemeyiz. Ama kısaca;

 • Eğer varsa çocuğunuzun velayetini talep edebilir,
 • Kendiniz ve çocuklarınız için boşanma süresince tedbir nafakası,
 • Boşanma kesinleştikten sonra ise kendiniz için yoksulluk çocuğunuz için iştirak nafakası talep edebilirsiniz.
 • Maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz,
 • Düğünde takılan ziynet eşyalarınız elinizden rızanız dışında alındıysa bunları da talep edebilirsiniz.
 • Yine ayrıca bir mal rejimi davası açarak evlilik süresince edinilen mallar üzerindeki haklarınızı da temin edebilirsiniz.

Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri Ne Kadardır?

Boşanma davalarında avukatlık ücretlerinin ne kadar olduğunu söylemek kesin çizgiler ile mümkün değildir. Çünkü birçok unsur bu ücreti etkiler. Davanın türü, davanın görüleceği yer veya zorluk durumu gibi faktörlere bağlı olarak bu tutarlar değişebilir.

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında delil toplama, tanık dinleme veya bilirkişi raporları gibi birçok unsur avukatlık masraflarını da etkileyebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında davanın başarısı için konusunda uzman, deneyimli avukatlardan destek almak yararlı olacaktır. Çekişmeli boşanma davaları karmaşık davalardır. Avukatlar davanın seyrini taraflar açısından olumlu değiştirebilir.

DETAYLAR

Anlaşmalı Boşanma Ne Demektir?

Anlaşmalı boşanma davası, Boşanma davalarının bir türüdür. En hızlı ve kısa sürede boşanmak istiyorsanız anlaşmalı boşanma davası açmanız gerekmektedir. Ancak tabi, anlaşmalı boşanmanın da bazı şartları mevcuttur. Taraflar boşanma konusunda verecekleri ortak bir karar ile evliliklerini sonlandırmak isteyebilirler.

Bu durumda boşanma dışında, diğer tüm hususlarda da (nafaka, çocuk velayeti, maddi-manevi tazminat, eşyaların paylaşımı, vb gibi) anlaşma sağlarlarsa, hazırlayacakları bir anlaşma protokolü ve anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile mahkemeye başvurmaları gerekecektir.

Anlaşmalı boşanma evlilik birlikteliğinin tarafların ortak bir karar sonucu evliliği bitirmesi anlamına gelmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ile her iki tarafta  boşanmak ister ve boşanmanın maddi, manevi tüm yasal sonuçları konusunda anlaşırlar.

boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı çekişmeli

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Boşanma davaları biçim ve yöntem yönünden farklılık gösterir. Boşanma boyunca bireyler anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır?  diyen bireyler bakımından anlaşmalı boşanabilmek için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda hükmedilen “anlaşmalı boşanma şartları” yerine getirilmiş olmalıdır. Kanunun gerektirdiği  anlaşmalı boşanma koşullarına  sahip olmayan kişiler bakımından  anlaşmalı boşanmak imkanı olmamaktadır. Açılacak olan boşanma davası taraflar için çekişmeli boşanma davası olarak açılacaktır.

en iyi boşanma avukatı gaziantep

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Medeni Kanunumuz ile anlaşmalı boşanma davası için bazı şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir.

 1. Evliliğin anlaşmalı boşanma davası ile bitirilmek  istenmesi sonucunda tarafların minimum  bir yıl evlilik süreci geçirmiş olmaları gerekir. Bir yıldan daha az süren birlikteliklerde anlaşmalı boşanma davası mümkün olmamaktadır.
 2. Anlaşmalı boşanmak için taraflar, maddi ve manevi tüm yasal sonuçlar üzerinde uzlaşım içerisinde olduklarını hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. Boşanma protokolü anlaşmalı boşanmaların omurgasını oluşturur. Bu sebeple büyün önem arz etmektedir.
 3. Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin davaya katılmaları mecburidir. Hakim,duruşmada tarafları bizzat dinleyecek ve protokoldeki tüm şartlar konusunda anlaşıp anlaşmadıklarını taraflara bizzat soracaktır. Hakim, tarafların ,anlaşmalı boşanma protokolü ile belirledikleri şartları onaylayıp onaylamadıklarını teyit edecektir.
gaziantep boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin en kısa zaman  içerisinde boşanmalarına imkan sağlayan boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası açılırken, yazılacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ile beraber yetkili ve görevli mahkemeye başvuruda bulunmalıdırlar. Boşanma davalarında görevli olan mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Ancak bazı küçük Adliyelerde Aile Mahkemeleri bulunmamaktadır. Bu durumda da, Aile Mahkemesi olmayan adliyelerde  boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır diyen eşler için taraflar birlikte son altı ay içerisinde ikamette bulundukları bölgede yer alan Aile Mahkemesine boşanma istemiyle dava isteğinde bulunmalıdırlar. Tarafların minimum altı aydan daha uzun bir zamandır farklı bölgelerde ikamet etmeleri halinde ise, boşanma davası davalının bulunduğu ikamet bölgesindeki mahkemede dava açılmalıdır. Ancak Anlaşmalı boşanma davasında taraflar eğer itirazda bulunmazlar ise, kendi belirleyecekleri herhangi bir Aile Mahkemelerinde de dava açabileceklerdir.

çocuğun velayeti gaziantep avukat

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dilekçesi, boşanma davasının omurgasını oluşturur. Ancak anlaşmalı boşanma dilekçelerinde, taraflar evlilik birliği boyunca yaşadıkları tüm problemleri dilekçelerinde belirtmek zorunda değillerdir. Boşanma hem maddi olarak hem de manevi olarak zorlu bir süreçtir ve bu süreçte taraflar psikolojik açıdan da ciddi biçimde etkilenebilmektedir. Taraflar bu süreçte, doğru karar verebilmeli ve haklarının bilinci ile boşanmayı gerçekleştirmelidirler.

Bu sebeple, dava açmadan önce muhakkak bir avukattan destek almaları kendileri için faydalı olacaktır.

Bu nedenle anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır.
Anlaşmalı Boşanma davası dilekçe örneği üzerinden kişilerin  kendi dava dilekçelerini hazırlamak yerine profesyonel bir boşanma avukatı ile beraber bu dilekçeyi ve anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamaları kendilerinin faydalarına olacaktır.
İnternetten bulunabilecek olan anlaşmalı boşanma dava  dilekçe örneği gelişi güzel hazırlandığı için boşanma boyunca taraflara faydadan daha çok zarar getirebilecektir.

Her evlilik içerisinde boşanmayı getiren vakalar değişik olacağından her boşanma davası  için de kişiye özel boşanma protokolü ve dilekçesi hazırlanması gerekmektedir.

gaziantep in en iyi boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar anlaştıkları hususları protokole dökmeleri gerekmektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davalarının olmazsa olmazlarından birisi de boşanma protokolüdür.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde tarafların, eğer var ise çocuğun velayetinin kime verileceği, velayeti alamayan tarafın çocukla nasıl bir görüşme içerisinde olacağı ve ne sıklıkla görüşebileceği, evlilik içerisinde alınan malların dağılımının-paylaşımının nasıl olacağı, boşanma sonrası tazminat ve nafaka verilip verilmeyeceği verilecekse de bunun meblağının ne olacağı gibi pek çok hassas konu yer almalıdır.

Boşanma protokolü içerisinde yapılacak hatalar ya da noksanlıklar boşanma davasının uzamasına hatta açılacak boşanma davasının kabul edilmemesine sebep olabilecektir. O yüzden boşanma protokolü hazırlanma aşamasında kesinlikle profesyonel  bir boşanma avukatı tarafından destek alınması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası çeşitleri zaman  olarak kıyaslandığında anlaşmalı boşanmalar çekişmeli boşanma davasından daha kısa zamanda sonuçlanmaktadır.

“Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?”

diyen kişiler  bakımından anlaşmalı boşanma davaları ,bizim tarafımızdan  birkaç gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.
Anlaşmalı boşanma süresini kısaltmanın en önemli öğesi yasal prosedürlerin doğru bir şekilde yürütülmesi ve mahkemelerde bu konudaki diyalogların kurulması ile gerçekleşecektir.

Bu süreçte anlaşmalı boşanmak istiyorum diyen taraflar  boşanma avukatı tutarak en kısa zamanda boşanmayı gerçekleştirebileceklerdir.

Anlaşmalı Boşanma Ücretleri

Anlaşmalı boşanmalarda merak edilen hususlardan bir diğeri ise anlaşmalı boşanma fiyatları olmaktadır.
Anlaşmalı boşanma fiyatları ile ilgili olarak avukat tutulmak istenmesi durumunda ödenecek avukatlık ücreti için boşanma avukatları ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma ücretleri içerisinde avukatlık ücretleri yer alacağı gibi davanın açılması, gerekli belgelerin hazırlanması, dava masrafları, yargılama giderleri gibi bazı masraflarda gerekli olacaktır. Bu masraflar, taraflar kendileri de davayı açsalar adliyenin veznesine ödenmesi gereken tutarlar olup, avukatın cebine giren bir para değildir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Hayır, yalnızca anlaşmalı boşanma davaları  değil hiç bir dava türü için avukat tutulma zorunluluğu yoktur. Ama hukuki  hakların korunabilmesi açısından avukat tutulması faydalı olacaktır.

Örneğin çocuğunun velayetini her anne baba ister, ama  etkili bir görüşme yaparak çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuğun üstün yararına olacağı yönünde bir bilge kanaati oluşturulabilmesi için yasal bilgi ve tecrübe gereklidir. Veya maddi talepler konusunda taraflara haklarını anlatabilecek ve onları bu konularda ikna etmesi daha kolay olabilecektir.

Her ne kadar avukat tutulması mecburi olmasa bile boşanma davalarında tecrübeli  bir avukat ile boşanma süreci boyunca daha kolay ve sağlıklı bir süreç yürütülebilenecektir.

Tek Celsede Boşanma Nasıl Yapılır?

Tek celsede boşanmak isteyen eşler bakımından açılması gereken boşanma davası türü anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma davası açarak gerekli işlemlerin aktif bir şekilde işletilmesi ile tek celsede boşanma gerçekleştirilmesi mümkündür. O yüzden

“tek celsede boşanmak istiyorum”

diyen kişilerin bu süreç boyunca eşi ile her konuda anlaşması ve boşanma avukatı tutarak bu sürecin uzmanı olan avukatlar tarafından yürütülmesi önerilir.

Kolay ve Hızlı Boşanma

Anlaşmalı boşanmalar boşanma sürecinin tüm hukuki haklar korunarak sonuçlandırılmasını sağlamak adına önemlidir. Seri ve basit boşanma için her iki tarafında boşanma yönünde olumlu irade göstermeleri tek başına yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda Medeni Kanunun hükmettiği anlaşmalı boşanmanın şartları da yerine getirilmelidir.

Miras hukuku, kişilerin ölümünden hemen sonra onlardan kalan malların kendi vasiyetleri doğrultusunda veya yakınlarına kalacak şekilde devrinin olmasıdır. Tasarruflarının tümünün ölümünden veya gaiplik noktasından hemen sonra ölüm karinesinin çıkarılması ile ortaya konacaktır. Bu durumda borçlarının veya alacaklarının, mallarının tüm paylaşımı yakınlarına veya miras bıraktıkları kişilere yönelik olacaktır. Özel bir hukuk dalı olarak günümüzde kendini gösteren bir daldır. Mirasın kanunla belirleniyor olması da hukukun üstünlüğünün bir göstergesi olacaktır. Miras hukuku genel bir Avrupa hukukudur. Burada medeni kanunlar ile düzenlenme şansı bulmuştur. Miras bırakandan kalanların tamamının devri işlemlerinin veraset işlemlerinin kimi ülkelerde farklı kararlar ile alınması ise farklı sistemler olarak kendini göstermiştir. Ülkelerde bulunan noterliklerde oluşan ve bu bölgelerde bulunan nüfus kayıt sistemleri ile ortaya konan belgeler olmuştur. Miras ile ilgili olan birçok konum vardır.

Miras Konusu ile İlgili Konular

Miras sadece ölen kişinin ardından mallarının paylaşılması değildir. Gaiplik süreleri de bu konuda önemlidir. Gaiplik süresi söz konusu olan kişilerin ardından mirasçıları ölüm karinesi çıkartarak konu hakkında hakları üzerinden bir ölüm anı noktası belirleyecektir. Bunun ardından ise doğma meselesinin emen ardından söz konusu konu büyük bir önem arz edecektir. Ölüm ise saati dakika cinsinden yazılması ile o sırada ana rahmine düşmüş olduğu ceninin de hak sahibi olduğunu söylemek gerekecektir. Birilkte yapılan ve bir kaza da ölen kişinin açısından se farklı bir mirasçı noktası belirlenecektir. Bu durum ise aynı anda ölen kişilerin birbirlerine mirasçı olması durumu söz konusu olmayacaktır.

Miras Hukukunda Veraset İlamı

Miras devrinin yapılması için ilk ilam olarak belirlenen işlem ise veraset ilamıdır. Bu ilam ile danışman avukatlarınızın yardımıyla Sulh Hukuk mahkemelerine başvuru yapacaksınız. Mahkemece açılan davada ise veraset ilamı görüşülecektir. Yeni kanun gereğinde gerçekleşen tüm veraset usullerinin noterden onay alması gerekir. İkinci yol ise ekonomik ve hızlı bir çözüm olarak karşımıza çıkacaktır. Önceden bu işlemin hem zaman hem de maliyet fazlalığı olarak karşımıza çıkması noter ile çözüme kavuşmuştur. Noter tarafından düzenlenen belge ile yanlışlık olup olmadığı konusu görüşülecektir. Noterde yaşanan herhangi bir sorun veya yanlışlık itirazını yine Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru yaparak düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Miras Hukukunda Diğer Meseleler

Veraset ilamı içni sizlere hem hak sahibi olmak hem de hak organlarını belirlemek açısından tereke üzerinden bir işlem yapma yetkisi söz konusu olacaktır. Bunun için veraset ve intikal vergisi ödeme noktası geçerlilik kazanacaktır. Bu verginin miras kalan kişi tarafından ödenmesi veya kalan mallar üzerinden yüzde 15 oranında ödenmesi gerekir. Hak oranları ise yine kişilerin belirtilmesi üzerine kanunla düzenlenmiştir. Miras hukuku dâhilinde gerçekleşen kanuni mirasçılık ve atanmışlık yetkisi noktasında kendi içnide bölümlere ayırılacaktır. Bunlar hakkında ise gerçek düzenleme yine miras hukuk alanında gerçekleşmiş ve düzenlenmiştir. Velayetname veya ölüme bağlı olan tasarruf işlemleri adı altında ikiye ayrılan bu noktada ise yine ölüme bağlı olan tasarruflar konusunda bu paraya dokunulması noktası yasaklanmıştır.

Miras Hukukunda Kanunu Mirasçıların Payı Meselesi

Medeni kanunla düzenlenmiş olan ve ölen kişinin hemen ardından yapılan miras paylaşımı noktasında torunları ve devamı olan zümre mirasçıları noktası vardır. Bunlar için oluşturulan zümre sisteminde birinci ve ikincilik esası alınacaktır. İlk olarak en yıkın olan ve alt soyu olan kısımlar önemlidir. Çocuklar, torunlar, torunların çocukları, çocukluların torunları ve devamı olarak devam eden noktalardır. Miras bırakının alt soyu her zaman 1. Zümreyi oluşturur. Bu kısım ise üst soylar olarak bilinen miras bırakana da yakınlık derecesi de ortaya konacak olan kanunla düzenlenmiş olan alanlardır. Miras bırakan açısından diğer zümre ise 2. Zümre olarak belirlenir. Bu noktada ise birinci sırayı kendi anne ve babası, yeğenleri, bunların çocuk ve torunları ile devamı alacaktır. 3. Zümre olarak belirlenen bir noktada vardır. Burada ise önemli olan büyükanne ve büyük babaları ile bunların çocuklarından oluşan kısımlar, amca dayı hala teyze ve kuzen kısımları bu noktada etkili olan adımlardır. Son zümre olan 4. Zümre ise büyük ana ve babalar ile büyük ananın ana ve babaları olarak belirlenmiştir. Alt soy olarak nitelenen bu kısımda belirli düzenlemeler vardır. Kesin olarak son zümre olan 4. Zümreye kanunla ilgili olarak miras hakkı tanınmayarak geri çekilmiştir.

Miras Hukukunda Miras Oranları

Ölen kişinin ardından 4 kişiden oluşan bir ailede eşe 1/4 oranında bir düzenleme getirilmiştir. Geri kalan çocuklardan ise orana katılanlar arasında her biri için mutlaka 3/8 pay bırakılması karar kılınmıştır. Aynı şeklide evli olan ve karısından çocuğu olmayan kişinin eğer iki kardeşi varsa burada eş yarı oranda bir pay alır. Geri kalan kısım ise iki kardeş arasında pay edilerek bölüşür. Kişinin eğer eşinden başka tek yakını dayısı olarak belirlenmiş ise bu konuda sistem gereğince eşinin herhangi bir pay alması durumu söz konusu değildir. Burada tam olarak eş birinci zümre olduğu için tüm miras karısına kalacaktır. Pay sahibi olma konusunda kanunda açık olarak 1. Zümre olan karısının 4. Zümre olan dayısı ile eş değer olmadığı görülen ayrımlar arasında olacaktır.

İş hukuk dünya çapında işçi haklarını koruma kapsamında oluşturulmuştur. Bu kapsamda çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları, işveren ve işçi ilişkilerini koruma gibi konuları bulunan bir hukuk dalı olmuştur. İş hukuk genel kapsamıyla Kara Avrupası hukuk sistemleri içinde kendini gösteren bir dal olarak gelişmiştir. Burada genel bir milli iş kanunu kapsamında belirlenen ve düzenlenen kapsamlara sahiptir.

Asliye hukuk mahkemelerinde veya asli mahkeme niteliğinde bulunan iş mahkemelerinden kendini gösteren bir alandır. Burada genel konuların belirlenmesi için belirli komisyonlar oluşturulmakta, sendikalar ile yasal olan haklar koruma altına alınmaya çalışılmaktadır. Genel kapsamı ille işçi sendikaları ve işveren işçi ilişkileri genelinde bir koruma ve inceleme gerektiren hukuk dalı olma niteliğini sürekli olarak koruma koşulu içindedir. İş hukuku kara Avrupası hukuk isteminde genel olarak düzenleme gerektiren bir nitelik taşıyan önemli bir alandır.

İş Hukuku Kapsamı

İş hukuku genel olarak tüm dünya ülkeleri tarafından incelenmeye konu olmuş olan noktalar içerir, çalışma hayatını düzenleyen ve önemli bir rol içeren noktaları kendi içinde hazırlar. İş hukuku kapsamında genel ilkeler ise ülkemizde kapsam olarak uygulanan önemli detaylara hâkimdir. Ancak dünya geneline bakıldığı zaman işçi haklarının savunulması konusunda yeterli kalınmayan noktalar mevcuttur. Kişilerin genel ve geniş kapsam niteliği içinde sunmuş oldukları yapılar büyük bir dava çoğunluğu gerektirir. Bunun en temel nedeni ise genel kapsama dair olan her türlü niteliğin önemli ölçülerde incelenirken sorunların ortaya çıkması olacaktır.

İş hukuk hakkında detaylara bakıldığı zaman bunlar alan olarak genel bir temel oluşturur. İş hukuku kapsamını büyük bir çoğunluk esası hakkında bilinmesi gereken koşullar oluşacaktır. İşçi ve maaş kıdem tazminat ihbar gibi alanlar oluşturulacaktır. Bu kapsamda işe iade ve iş kazaları ise genel kapsama giren konular arasında yerini alır. İşçilerinin hakkını savunan bir ülkede kesin ve net bir şekilde gelen bir sömürülme de ortadan kalkacaktır.

İş Hukuku Kapsamında Olan Davalar

İşçilerin haklarına dair korumalar hemen her ülkede mevcut olsa da bazen sorunlar işçi ve işveren arasında kendini göstermektedir. Burada işçi maaş ve kıdem tazminatı konusunda kanunla korunan haklarına erişmek isteyecektir. Bu konuda bir diğer dava ise işe iade konusu olacaktır. Haklarını haksız yere kaybeden bir işçinin tüm haklarını geri alması konusunda yardım niteliği taşıyacaktır. İşçinin iş kısmında önemli bir kaza geçirmesi ve bu konuda tedbirin alınmadığının ispatının yapılması sonucunda davları özetlemek gerekecektir. Bu konuda davaları kısa yollu olarak özetlemek gerekirse, alan olarak geniş bir noktaya sahip olduğunu söylemekte yarar vardır. Yurtdışı işe giriş tarihinin türkiye sahasında da kabul görmesi konusunda da işçi işveren davaları mevcuttur. Yurtdışı borçlanmalar ve çalışmanın tespiti konuları da yine bu alanda düzenlenen davalar kapsamında kendini gösterir. Maaş konusunda yaşanan sorunların ise genel kapsamı ile düşünülmesi yine bu alanda ortaya konan olaylardan biridir.


İş Hukuk Maaş Alacağı Davası

İşçilerin haklarının savunulması konusunda belli başlı alanlar ve savunma noktaları vardır. Maaş konusu bu noktada belirleyici olacaktır. Çalışanlarına yeterince önem vermeyen ve maaşlarını ödemekte sorun çıkaran işveren konusunda açılan bu davalar işçilerin ispatı söz konusu olan davalardır. Bu konuda ise yazılı veya sözlü olarak belirlenen rakamların iletilmesi söz konusu olacaktır. Ancak bu bedelin ispat yükünün olması gerekir. Hukuka aykırı olan hiçbir noktada yardım yapılmayacaktır. Bu nedenle de kanunda öngörülen tüm sürelerin ise ödenmemesi durumu alacağın tahsili konusunda önemli bir dava türü olarak karşımıza çıkacaktır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı Hakkında Açılan Davalar

Kıdem tazminatı konusunda işverenin sorun çıkarması üzerine işçinin hakkını araması davası olarak nitelenebilir. Bu konuda kanunda düzenlenmiş ve korunmuş olan haklar vardır. İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı konusunda ciddi bir potansiyel olarak kendini bağlayıcı alanlara sokması gerekir. Kıdem tazminatı alabilmek içinde mutlaka belli kanunlara ihtiyaç vardır. İşçiler tarafından açılması gereken bir dava olması niteliğini de taşımaktadır. Davanın önemli olan noktaları mevcuttur. Alacaklarının ödenmediği takdirde işçilerin açmaya yetkili olduğu önemli davalardan biridir.

İş Hukuku İçinde İşe İade Davası

İşçinin haksız yere işten çıkartılması durumunda işe geri dönmesi amacı ile açılan davalardan biridir. Bu davanın açılması noktasında ise işverenin kanunda yer alan işçi çıkarma kurallarına uygun olan bir işlem yapması gerekir. Aksi halde davayı açan işçinin kazanmaması için hiçbir neden kalmayacaktır. Bunun yanı sıra belli bir süre işverenin yanında çalışma zorunluluğu da mevcuttur.

İş Kazaları Sonunda İşverenin Desteğinden Yoksun Kalma Tazminatı

İşverenin kaza sonrasında işçiye destek olmaması ve kaza sonrasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla ailesine gerekli olan tazminatı ödememesi durumunda ortaya çıkan sorundur. Bu sorun ile dava açma hakkı işçinin eline geçecektir. İşveren çalışırken hayatını kaybederse bu konuda sorumlu olan şirket veya işverenin mutlaka bu tazminatı ödemesi gerekir.

İşçinin Hizmet Tespit Davası

İşçi için hizmeti konusunda bir tespit davasının açılması gerekecektir. Emrinde yapılan çalışmaların ise işveren ile resmi kurumlar arasında olan bildirim anlaşmazlık sonucunda ortaya çıkar. Sosyal güvenlik kurumlarının bildirilmesi ile çalışmanın bildirimlerinin oluşmaması durumunda ortaya çıkan bir sorundur. Bunun yanı sıra hizmet davasının tespiti içinde kayıtlarda düzeltme yapılabilme durumu olacaktır.

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Buttonenvelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram