Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Türk Ceza Kanunu Madde 191 : Uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacıyla satın alan, herhangi bir surette uyuşturucu maddeyi kabul eden ve kullanma amacıyla bulunduran kişi uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunu işlemiş olur.

İşlenen fiilin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma mı yoksa uyuşturucu madde ticareti mi olduğunun tespiti için sanığın amacının değerlendirilmesi gerekir.

Kişinin kişisel ihtiyaç sınırını aşacak uyuşturucu madde bulundurması, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacı dışında  bulundurduğunun göstergesidir.Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Buna göre yıllık kullanım miktarının üzerinde uyuşturucu madde bulunduran sanığın, uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında bulundurduğu kabul edilmektedir.

uyuşturucu madde Gaziantep Ceza Avukatı ağır ceza esrar kubar

Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma Suçunun Cezası

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yani, bu halde suçun cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunda Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi
Uyuşturucu madde kullanma suçu nedeniyle başlatılan soruşturma neticesinde, toplanan delillerle kamu davası açmak için yeterli şüphe olduğunu tespit eden Cumhuriyet savcısı şüpheli hakkında 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmaması veya yasakları ihlal etmesi halinde hangi sonuçların doğacağı konusunda uyarır.

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

yargıtay kararı gaziantep ceza avukatı boşanma avukatı

ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ YARGITAY KARARI

Yargıtay

10. Ceza Dairesi

Esas : 2006/3596

Karar : 2006/9809

Karar Tarihi : 19.7.2006

• KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
( Sanık Hakkında Ceza Yaptırımına Ek Olarak Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği )

• ERTELENEN MAHKUMİYET HÜKMÜ
( Sanık Deneme Süresi İçinde Suç İşlemediği Takdirde 765 Sayılı TCK’nin 95/II Ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun Geçici 2/2. Maddesi Gereğince “Esasen Vaki Olmamış” Sayılacak ve Arşiv Kaydının Silinmesine Karar Verileceği )

• ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ
( 765 Sayılı TCK’ye Göre Verilip Ertelenen Ceza İle İlgili Mahkumiyet Hükmü Sanık Deneme Süresi İçinde Suç İşlemediği Takdirde Suç “Esasen Vaki Olmamış” Sayılacak ve Arşiv Kaydının Silinmesine Karar Verileceği )

• TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
( 5237 Sayılı TCK’ye Göre Verilen Ceza Sanık Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uygun Davrandığı Takdirde İnfaz Edilmeyeceği – Mahkumiyet Hükmü Adli Sicilden Silinerek Arşiv Kaydına Alınacağı )

• KISMEN İNFAZ
( 765 Sayılı TCK’ye Göre Hükmolunan Hapis Cezası Ertelenmiş Olan Hükümlü Deneme Süresi İçinde Suç İşlediği Takdirde 5237 Sayılı TCK’nin 7/3 Ve 51/7. Maddeleri Uyarınca Hapis Cezasının “Kısmen İnfazına” Da Karar Verilebileceği )

ÖZET : 765 sayılı TCK’ye göre verilip ertelenen ceza ile ilgili mahkumiyet hükmü, sanık deneme süresi içinde suç işlemediği takdirde; 765 sayılı TCK’nin 95/II ve 5352 sayılı Adli Sicil kanununun geçici 2/2. maddesi gereğince “esasen vaki olmamış” sayılacak ve arşiv kaydının silinmesine karar verilecektir.

5237 sayılı TCK’ye göre verilen ceza, sanık tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davrandığı takdirde infaz edilmeyecek, bu konudaki mahkumiyet hükmü adli sicilden silinerek arşiv kaydına alınacak; ancak arşiv kaydı hükümlü ölmedikçe veya kayıt tarihinden itibaren 80 yıl geçmedikçe silinmeyecektir.

765 sayılı TCK’ye göre hükmolunan hapis cezası ertelenmiş olan hükümlü, deneme süresi içinde suç işlediği takdirde 5237 sayılı TCK’nin 7/3 ve 51/7. maddeleri uyarınca hapis cezasının “kısmen infazına” da karar verilebilecektir. 5237 sayılı TCK uygulanarak hükmolunan hapis cezası ise, hükümlü tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmadığı takdirde tümüyle infaz edilecektir.

DAVA : Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık Ç… hakkında Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 25.10.2005 tarih ve 2005/174 esas, 2005/160 karar sayısı ile mahkûmiyet kararı verildiği; hükmün üst C.Savcısı ve sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 14.03.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanılıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1-5271 sayılı CMK’nın 232/2-c maddesi uyarınca kararda suçun işlendiği yer ve zaman diliminin gösterilmemesi,

2-Sanık hakkında dairemizce bozulmasına karar verilen 06.04.2004 tarihli ilk hükümle 765 sayılı TCK’nın 404/2 ve 59 maddeleri gereğince verilen 10 ay hapis cezası 647 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca 3.467.100.000 TL ağır para cezasına çevrilerek aynı kanunun 6. maddesi uyarınca ertelenmiştir.

Bozmadan sonra kurulan 25.10.2005 tarihli hükümle ise 5237 sayılı TCK’nin 191. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 62. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verilmiş, ayrıca sanık hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanması öngörülmüştür. uyuşturucu avukatı

Bu iki sonuçtan ilki para cezası, ikincisi hapis cezası olduğu için ilk uygulamanın sanığın lehine olduğu açıktır.

5237 sayılı TCK uygulanarak belirlenen hapis cezasının da paraya çevrilmiş olduğu varsayılarak değerlendirme yapıldığında aşağıdaki durumlar ortaya çıkacaktır.

765 sayılı TCK’ye göre verilip ertelenen ceza ile ilgili mahkumiyet hükmü, sanık deneme süresi içinde suç işlemediği takdirde; 765 sayılı TCK’nin 95/II ve 5352 sayılı Adli Sicil kanununun geçici 2/2. maddesi gereğince “esasen vaki olmamış” sayılacak ve arşiv kaydının silinmesine karar verilecektir.

5237 sayılı TCK’ye göre verilen ceza, sanık tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davrandığı takdirde infaz edilmeyecek, bu konudaki mahkumiyet hükmü adli sicilden silinerek arşiv kaydına alınacak; ancak arşiv kaydı hükümlü ölmedikçe veya kayıt tarihinden itibaren 80 yıl geçmedikçe silinmeyecektir.

Gerek 765 ve gerekse 5237 sayılı TCK’ye göre belirlenen cezanın hapis olması durumunda, yukarıda yapılan açıklamalara ek olarak şu sonuçlara ulaşılacaktır: 765 sayılı TCK’ye göre hükmolunan hapis cezası ertelenmiş olan hükümlü, deneme süresi içinde suç işlediği takdirde 5237 sayılı TCK’nin 7/3 ve 51/7. maddeleri uyarınca hapis cezasının “kısmen infazına” da karar verilebilecektir. 5237 sayılı TCK uygulanarak hükmolunan hapis cezası ise, hükümlü tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmadığı takdirde tümüyle infaz edilecektir.

Bu karşılaştırmalara göre, 765 sayılı TCK’nın 404/2. maddesi ile 647 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddelerine göre yapılan uygulama sanığın lehinedir.

765 sayılı Türk Ceza Kanununun sanığın lehine sonuç verdiği gözetilmeden 5237 sayılı TCK’nin 191/1, 2. maddelerinin uygulanması,

3- Kabule göre de;

A- 5237 sayılı TCK’nın 191/2. maddesi uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine, kullanmamakla birlikte kullanmak için uyuşturucu yada uyarıcı madde bulunduran hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmolunacağı düzenlenmiş olması karşısında, aşamalardaki ifadelerinde daha önce uyuşturucu madde kullanmadığını ve tadına bakmak için kullanmak amacıyla hazırlayarak bulundurduğunu beyan eden sanık hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına ilişkin delil bulunmadığı halde tedaviye hükmedilmesi,

B- TCK’nın 191. maddesinin ( 3 ), ( 4 ) ve ( 5 ) numaralı fıkralarında öngörülen kararlar ve işlemler hüküm kesinleştikten sonra infaz aşamasında verilecek kararlar ve yapılacak işlemlerdir. Mahkûmiyet hükmü ile birlikte bu konularda infazı kısıtlayacak bir karar verilmesi doğru değildir. Ancak, bir zorunluluk olmamakla birlikte, sözü edilen konularda sanığın uyarılması mümkündür.

Somut olayda, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran sanık hakkında, ceza yaptırımına ek olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesiyle yetinilmesi gerektiği gözetilmeden ve Devlet hastanelerinin denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması yönünden herhangi bir yetki veya sorumlulukları bulunmadığı halde 20.07.2005 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5402 sayılı “Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununa” aykırı olarak infazı kısıtlayacak biçimde “5237 sayılı TCK’nın 191/2. maddesi gereğince sanığın halen ikamet etmekte olduğu yerdeki Devlet Hastanesinde şayet burada tam teşekküllü hastane yoksa bu yere en yakın devlet hastanesinde denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına” karar verilmesi, gaziantep ceza avukatı

SONUÇ : Yasaya aykırı, üst C.Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, 19.07.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Özgürlüğünüz Önemlidir

Yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız ceza avukatlarımız sizlere yardımcı olacaktır

Konuya ilişkin arama kavramları:

 • uyuşturucu arşiv kaydı silinmesi,
 • uyuşturucu denetimli serbestlik sicile işler mi,
  uyuşturucu sicil kaydının silinmesi,
 • uyuşturucu sabıkası kaç yılda silinir,
 • uyuşturucu adli sicil kaydı ne zaman silinir,
 • uyuşturucu sabıkası sicilden ne zaman silinir,
  denetimli serbestlik adli sicil kaydı,
 • uyuşturucu sabıka kaydı sildirme,
 • denetimli serbestlik gbt de çıkar mi,
 • denetimli serbestlik sabıka kaydına işlenir mi?
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram