Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Ceza davalarında tutukluluk; delillerin toplanması, şüphelinin adaletten kaçmasının engellenmesi amacıyla uygulanan en ağır koruma tedbiridir.

Bu nedenle; mümkün olduğu kadar tutukluluktan kaçınılması veya tutukluluğun kısa tutulması, gerekliliği ortadan kalktığı ilk anda sonlandırılması, yerine tercihen adli kontrol uygulanması,

Ceza Muhakemesi Kanunu 103, 104 ve 108. maddeler uyarınca mümkün olan ilk zamanda cumhuriyet savcısının tutuklama kararını kaldırılmasını hakimden istemesi, şüpheli veya sanığın her zaman tutukluluğun sonlandırılmasını talep etme hakkının olması ve nihayette hakimlik veya mahkemece tutukluluğun en geç otuzar günlük sürelerde incelenmesi usulleri kabul edilmiştir.

gaziantep ağır ceza avukatı

CMK m.108’e göre tutukluluğun incelenmesi şu usulle yapılmaktadır

1. Soruşturma Evresinde Tutukluluğun İncelenmesi:

Soruşturma evresinde şüphelinin tutuk evinde bulunduğu süre içinde ve en geç 30 ar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi 100. madde hükümleri göz önünde bulundurularak, şüpheli  dinlenilmek suretiyle karar verilir.
Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıda öngörülen süre içinde şüpheli tarafından da istenebilir. (CMK m.108/1).

2. Kovuşturma Evresinde Tutukluluğun İncelenmesi:

Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine; her duruşmada  ya da en geç 30 günlük süre içinde kendiliğiden karar verir. (CMK m.108/2).

3. Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlarda Tutukluluğun İncelenmesi:

Tutukluluğa itiraz dosya üzerinden karara bağlanabilir. Tahliye talepleri en geç 30 ar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanabilir. Ceza Muhakemesi Kanununun 108.m uyarınca yapılan tutukluluğun incelenmesi en geç, otuzar günlük sürelerle dosya üzerinden, doksanar günlük sürelerle kişi veya müdafi dinlenilmek, yani duruşma yapılmak suretiyle resen yapılır.

4. İstinaf Mahkemesinde Tutukluluğun İncelenmesi:

İstinaf mahkemesi, istinaf başvurusu üzerine dosyadaki tutukluluk durumunu, duruşma açarak / dosya üzerinden inceleme aşamasına kadar değerlendirmemektedir. Bu nedenle, yerel mahkemenin mahkumiyet kararı vermesinden başlayarak Bölge Adliye Mahkemesi’nin dosyayı incelemesi aşamasına kadar geçen sürede tutukluluk incelemesi yapılamaktadır.

Uygulamada sanık bu aşamada hükmen tutuklu olarak nitelendirilmekte, tutukluluğun mahkumiyet kararına bağlı bir tedbir olduğu kabul edilmektedir.

gaziantep ceza avukatı tutukluluk itiraz ağır ceza

Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi Sıkça Sorulan Sorular

Tutukluluğun Gözden Geçirilmesinde Tahliye Olur Mu?

Tutukluluğun gözden geçirilmesinde tahliye verilmesi mümkündür. Fakat kesin verilir demek doğru değildir. Bu nedenle detaylı bir dilekçe ile başvuru yapmanız ve CMK 101. Madde de belirtilen şartların oluşmadığını ortaya koymanız gereklidir.

Tutukluluğun gözden geçirilmesinde tahliye kararı alabilmek, tutukluluk değerlendirme duruşması ve tutukluluğun gözden geçirilmesi dilekçe hazırlanması için ceza avukatı ile sürecinizi yürütmeniz hürriyetiniz için önemlidir.

Tutukluluğa İtiraz ve Tahliye Talepli Dilekçe Nasıl Hazırlanmalıdır?

Gerek savcılık  aşamasında gerekse ceza davası  aşamasında tutuklu bulunan şüpheli veya sanık hakkında tutukluluğa itiraz ve tahliye dilekçesi hazırlanırken ceza yargılamasında yer alan hukuki dayanaklar somut deliller ve olay örgüsü ile birlikte işlenmelidir.

Tutukluluğa itiraz ve tahliye dilekçesi çok kısa ya da çok uzun olmamalıdır. Anlam bütünlüğü bakımından tekrardan kaçınılmalı ve kronolojik bir biçimde somut olay irdelenmelidir. Soruşturma aşaması yahut kovuşturma aşamasındaki usuli eksikliklere veya esasa ilişkin itirazlara tutukluluğa itiraz ve tahliye dilekçesinde mutlaka değinilmelidir. Sonradan ortaya çıkan delillere yahut sunulmamış olan masumiyeti ispata yarar nitelikteki belgelere mutlaka değinilmeli ve tutukluluğa itiraz ve tahliye dilekçesine eklenmelidir.

Tutuklama kararına kimler itiraz edebilir ?

Tutuklama kararına, Cumhuriyet savcısı, şüpheli veya sanık, katılan, katılan sıfatını almamış olsa da bu sıfatı alabilecek durumda bulunan suçtan zarar gören kişiler itiraz edebilir.
Ayrıca tutuklanan kişinin yasal temsilcisi (babası, annesi veya varsa başka yasal temsilcisi) ile tutuklunun eşi de tutuklama kararına itiraz edebilir. Avukat Ali Tümbaş olarak Gaziantep ilinde  tutuklu olan kişiler adına tutukluğa itiraz edilmektedir.

Azami tutukluluk süresi ne kadardır?

Soruşturma aşamasında azami tutukluluk süresi,

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 1 yıl, Girmeyen işlerde 6 aydır, Asliye ceza mahkemesinin yargı yetkisine giren işlerde tutukluluk süresi 1 yıldır. Bu süre zorunluluk hallerinde 6 ay daha uzatılabilir. Yani, asliye ceza mahkemelerinde azami tutukluluk süresi 1,5 yıldır.

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda, tutukluluk süresi en fazla iki yıldır. Bu süre zorunluluk hallerinde en çok üç yıl daha uzatılabilir.

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda azami tutukluluk süresi en fazla 5 yıldır.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda azami tutukluluk süresi 7 yıldır

Tutukluluk Sorgusunda Avukat Bulunması Zorunlu mudur?

Ceza Muhakemesi Kanunu m.101/3 uyarınca, kişi hakkında tutuklama talep edildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro tarafından görevlendirilecek bir müdafiin yardımından yararlanır. Tutukluluk sorgulaması ceza muhakemesi sistemimizdeki zorunlu müdafi hallerinden biridir. Yapılan tutukluluk sorgusunda şüpheli/sanık avukatla(müdafi) temsil edilmek zorundadır.

Tutuklama Kişinin Yakınlara Bildirilir mi?

Tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan tutuklunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye, hâkimin kararıyla gecikmeksizin haber verilir. Ayrıca, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, tutuklunun tutuklamayı bir yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat bildirmesine de izin verilir. Şüpheli veya sanık yabancı olduğunda tutuklanma durumu, yazılı olarak karşı çıkmaması halinde, vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir. Gaziantep ceza avukatı Ali Tümbaş

Haksız Tutuklama Sebebiyle Tazminat Talep Edilebilir mi?

Ceza Muhakemesi Kanunu m.141/1-e bendi uyarınca kanuna uygun olarak tutuklanan ancak daha sonra hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı ya da beraat kararı verilen kişi tutuklama sebebiyle ortaya çıkan maddi ve manevi tüm zararını devletten talep edebilir.

Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir.

Tazminat istemi, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahkemesince incelenir.

Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık kimlik ve adresini, zarara uğradığı işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini kaydetmesi ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir. Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini, aksi hâlde istemin reddedileceğini ilgiliye duyurur. Süresinde eksiği tamamlanmayan dilekçe, mahkemece, itiraz yolu açık olmak üzere reddedilir.

Mahkeme, kararını duruşmalı olarak verir. İstemde bulunan ile Hazine temsilcisi, açıklamalı çağrı kâğıdı tebliğine rağmen gelmezlerse, yokluklarında karar verilebilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu m.141 kapsamında kanuna uygun olarak yakalanan veya tutuklanan kişilerden aşağıda belirtilenler tazminat isteyemezler:

Tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hâle dönüşenler.
Genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma gibi nedenlerle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşmesine karar verilen veya kamu davası geçici olarak durdurulan veya kamu davası ertelenen veya düşürülenler.

Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler.
Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar.

Konuya ilişkin arama kavramları:

tutukluluğun gözden geçirilmesi,
tukluluğun gözden geçirilmesinde tahliye olur mu,
tutuklulugun gozden gecirilmesi ne anlama gelir,
tutuklu ara mahkemede tahliye olur mu,
tutukluluğun gözden geçirilmesi ne demek,
e devlette tutukluluğun gözden geçirilmesi yaziyor,
tutukluluk halinin gözden geçirilmesi duruşması,
e devlette tutukluluğun gözden geçirilmesi yazıyor,
tutuklunun gözden geçirilmesi,
ara mahkemede tahliye olunur mu,

Fatih Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı No:139 Şehitkamil, Gaziantep

0532 167 09 13
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram