Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çalışma Alanlarımız

 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davaları açılması,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması,
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları açılması,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması, çözüm yolları & imar davaları takibi,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi,
 • Kamulaştırma ile ilgili davaların yürütülmesi,
 • Memur davaları yürütülmesi,
 • Öğrenci davaları açılması,
 • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,
 • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözülmesi,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözülmesi,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada düzeltme yoluyla çözülmesi,
 • Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözülmesi,
 • Vergi suçu ve cezaları hakkında danışmanlık verilmesi,
 • Özelge başvuruları yapılması,
 • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Gümrük Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları hakkında gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
 • Eylem, hizmet vs. sonucunda kimsenin kusuru olmasa dahi zarar gören müvekkillere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,

İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku kamu yöntemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşların işleyişlerini, kişilere olan yetki ve sorumlukları inceler. Temelini anayasadan alan bu hukuk disiplininin amacı, kamu yararını gerçekleştirmek ve idarenin işleyişini belirlemektir.

Bundan dolayı da idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri de yakından ilgilendirmektedir. İşlemlerin hukuka aykırı olması durumunda, aykırılıkların giderilmesi bu hukukun alanına girer.

Kamulaştırma (İstimlak) ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun bir işlem gerçekleştirmeksizin, bir kişinin taşınmaz malına el koyması ve onun üzerine bir tesis, bina, yol gibi bir yapı gerçekleştirmesi ya da o taşınmaz malı başka bir kamu hizmetine tahsis ederek mal sahibinin taşınmazı üzerindeki mülkiyet ve kullanma hakkının kullanımını kısıtlamaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmasıdır.

Kamulaştırmasız el atma olarak kabul edilen uygulamalar, idarenin herhangi bir yasal dayanak bulunmaksızın taşınmaz üzerinde fiilen tasarrufta bulunması şeklinde olabileceği gibi, idari bir kararla mülkiyet hakkının kullanılamaması şeklinde de olabilir.

İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları

Düzenleme yetkisi, yürütme ve idarenin bireysel nitelikte olmayan, genel ve objektif kural işlemler yapma yetkisidir. Bu anlamda düzenleme yetkisi, maddi anlamda kanun tanımı ve yasama kavramıyla özdeşleşmektedir. Kanunlar ve onlara eşdeğerdeki pozitif hukuk metinleri; nesnel, soyut, genel ve sürekli nitelikteki hukuk kurallarını içeren, etkileri yönünden de objektif hukuk alanında yeni bir durum yaratan ya da mevcut bir durumu düzenleyen veya ortadan kaldıran kural işlemlerdir.

işçi işveren avukatı gaziantep

Belediye Cezaları İçin Açılan İptal Davaları

İptal davaları belli sınırlar içinde belirlenen ve her şahız ile belediyenin kanunlarına uygun olan kararlara ve duyurulara ilişkin hata varsa bu konularda açılan davalardır. Bunlar ise genel olarak yükümlülüklerine uyulmaması gibi konularda ortaya çıkan davalardır. Belediye encümeni tarafından ortaya çıkan bir takım ceza hükümlerine yönelik verilmektedir. Cezaların ise hukuka aykırı olduğu konusu görüşülürse bu konuda iptal davalarının açılması durumu söz konusudur. Cezaların hukuka aykırı olmasını öngörülmesi sonucunda kendini gösteren dava tipidir. İdare hukuku kapsamında düzenleyici olan işlemler her zaman mevcuttur. 

idare hukuku gaziantep avukatı

İdare Hukukunda Alt Başlıklar

İdare Hukuku kendi içerisinde birçok birime ayrılmaktadır. Kamu yararına işletilen bu hukuk bölümünün alanda genellikle şu şekilde ayrılmaktadır:

 • İhale hukuku,
 • İdari yaptırımlara yönelik hukuk,
 • Memur hukuku,
 • İdari yargılamaya yönelik hukuk,
 • İdari sözleşmeler hukuku,
 • İmar yani inşa hukuku,
 • Regülasyon olarak ayrı ayrı başlıklara ayrılmaktadır.

İdari Yargı Kolları

 1. Danıştay Mahkemesi,
 2. Bölge İdare Mahkemeleri,
 3. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,
 4. İdare Mahkemeleri olarak ayrılmaktadır.

İdare Hukukunun Özellikleri

İdare Hukuku;

Genç bir hukuk dalıdır; Özel hukukun kökeni Roma’ya kadar gitse de, bu hukuk dalı 1800’lerin sonunda Fransa’da ortaya çıkmıştır.

Tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır;
Hukuk içinde bulunan kurallar, bir kanunda açıkça belirtilmemiştir. 

Genel anlamda içtihadi bir hukuk dalıdır; Bu hukuku kapsayan kurallar kanun koyucu tarafından konulmamıştır. Hukukun merkezini yargıç yapısı oluşturur.
Uygulanan kurallar, idari yargı organlarının uzun bir zaman boyunca somut olaylar sonucunda verdikleri kararlarla oluşmuştur. Kurallar, mahkeme içtihatlarıyla oluşturulmuştur.
İçtihadi kararlar alınması, bu hukuk dalına esneklik sağlamasının yanı sıra hukuki belirsizliğe de yol açmaktadır. Ayrıca kurallar dağınık olduğu için öğrenilmesi de zordur.
Bağımsız bir hukuk dalıdır; Özel hukuktan tamamıyla ayrıdır.

Statüsel niteliktedir; Bu hukuk dalında, tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırdıkları hukuki ilişkiler yoktur. İdare hukukunda önceden belirlenmiş; Vatandaşlık statüsü, öğrencilik statüsü, memur statüsü gibi genel hukuki durumlar vardır.

İşlemleri tek taraflıdır; İdare hukukunda işlemler tek taraflı irade beyanı ile oluşur.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram