Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Bir işverenin, işletmesinde gerekli iş güvenliği tedbirlerini almamasından dolayı işçisinin yaralanmasına, sakat kalmasına veya ölmesine neden olması halinde iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda bedence veya ruhça arızaya uğrayan sigortalının kendisi veya sigortalının ölümü halinde eşi ve çocukları tarafından iş mahkemelerine işveren aleyhine destekten yoksun kalma tazminatı ödenmesini temin etmek için dava açılabilmesi olanaklı bulunmaktadır.

Bu çerçevede iş kazası nedeniyle işverenin yükümlü olacağı davaları;

  1. SGK tarafından açılacak rücu davaları,
  2. Kazaya uğrayan işçi veya hak sahipleri tarafından açılacak maddi (destekten yoksun kalma tazminatı dahil) ve manevi tazminat davaları, açılabilecektir

İş kazası veya meslek hastalığı işverenin kastı sonucunda meydana gelmişse, işveren SGK’na karşı sorumlu hale gelir. Kasıt, işverenin bilerek yaptığı hukuka aykırı eylemiyle iş kazası veya meslek hastalığına neden olması halidir. Zarara neden olan eylemin bilinçli olarak yapılması kasıt için yeterli olup, sonuçlarının istenmemesi kastı ortadan kaldırmaz. İşverenin eylemi hukuka aykırı olmamakla birlikte, yaptığı hareketin hukuka aykırı sonuç doğurabileceğini öngörmesi veya ihmali de sorumluluk için yeterlidir.

Öncelikle Sıkça Sorulan Sorular


iş kazalarında sorumluluk kime aittir?

İş kazası veya meslek hastalığı işverenin, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda oluşmuşsa işveren SGK’na karşı sorumlu olur. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

işveren sorumluluğu ortadan kalkması için illiyet bağını kesen sebepler nelerdir?

İlliyet bağının kesilmesi üç durumda söz konusudur; mücbir sebep, zarar gören işçinin ağır kusuru ve üçüncü kişinin ağır kusuru. Bu hallerden birinin varlığı halinde, işverenin iş kazasından sorumlu tutulması hukuken mümkün olmayacaktır.

iş kazası gaziantep avukatı

işveren mücbir sebebin varlığını ispat ederse sorumluluktan kurtulur mu?

Yargıtay kararlarına göre; işveren her türlü özen borcunu yerine getirmiş olsa dahi meydana gelen kazadan dolayı sorumluluktan kurtulma olanağı yoktur. (Kararlar değişiklik gösterebilmektedir)

iş kazası tazminatını kim öder?

İşçi, iş kazasına uğradıktan sonra, işveren tarafından işçiye ödenecek olan maddi tazminat miktarı olayda ki kusur durumuna, yani işverenin ve işçinin ne kadar kusurlu olduğuna ve kaza sonrası işçide oluşan maluliyet durumu ile işçinin yaşına ve aldığı maaşa göre belirlenecektir.

İş Kazası Bildirmeme Cezası Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bu idari para cezasına karşılık işveren ve sağlık hizmeti sunucuları itiraz edebilirler. 6331 sayılı kanun gereğince iş kazası bildirmeme cezası 3 Bin 825 TL olarak tayin edilmiştir.

iş kazası gaziantep işçi avukatı

iş kazalarında kusur oranını kim belirler?

İş kazası tazminat kusur oranları, artık bakanlık müfettişlerine intikal ettirilmemektedir. Bu durumun müfettişler adına fazladan iş yükü olduğuna karar kılınmıştır. Bundan böyle, kusur oranları; Maluliyet, ölüm, meslek hastalığı, trafik kazaları durumlarında kusur oranları ilgili mahkeme tarafından tespit edilecektir.

iş Kazası Maddi Tazminat Davası Nedir?

İş kazası geçiren işçi tarafından talep edilebilecek ilk husus maddi tazminattır. İş kazası sonucu bedensel zarara uğrayan işçi bu tür istemlerde bulunabilmektedir. … Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar da tazminat kapsamındadır.

iş kazalarında zaman aşımı kaç yıldır?

İş kazası nedeniyle tazminat davası açma süresi, diğer bir deyişle zamanaşımı süresi; iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır (BK m.146). İş kazası neticesinde yaralanma (maluliyet) veya ölüm olması arasında genel zamanaşımı bakımından herhangi bir fark yoktur.

İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davaları, iş kazasının meydana gelmesinde kusuru olan, işverene karşı açılır. İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davası, esasen işverenin kendisini temsile yetkili çalışanlarına veya aracı kişilere de açılabilir.

iş kazası gaziantep işçi avukatı

Hangi durumlarda iş kazası sayılır?

İşveren işçisini iş dışında bir görevle bir yere göndermişse, bu sürede yaşanan kaza iş kazası olarak değerlendirilir. Örneğin; işveren sigortalıyı elektrik, su vb gibi faturalarını ödettirmek için bankaya göndermiş ise ve sigortalıya karşıdan karşıya geçerken araba çarpmışsa, bu durum iş kazası olarak değerlendirilir.

iş kazasında 3 kişi kimdir?

Çünkü iş kazası ve meslek hastalıklarında sorumluluğu olan kişiler işveren, sigortalının kendisi ve üçüncü kişi olup işveren ve sigortalının kim olduğu zaten bellidir. … Buradaki üçüncü kişiden, kazaya maruz kalan sigortalı ile işveren / işveren vekili dışındaki bütün kişilerin kastedildiği söylenebilir.

Zarar görenin fiili illiyet bağını keser mi?

Zira zarar görenin kusurunun tek başına veya başka bir fiille birlikte bu zararlı neticenin doğmasına etki edebilecek nitelikten uzak ise bu durum hukuken illiyet bağını kesen bir sebep olarak değerlendirilemez.

iş kazası gaziantep işçi avukatı

Maluliyet tazminatı nasıl hesaplanır?

Maluliyete uğrayan kişinin işgücü kaybı her ay için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Bu durumda 3000 TL maaş alan mağdurun maaşından kusur oranı olan %20 düşülmeli, bulunan miktar %60 maluliyet oranı ile çarpılmalıdır.

iş Kazası Nedeniyle Açılacak Tazminat Davaları Nerede Açılır?

İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davalarında görevli mahkeme, İş Mahkemeleri’dir. Yetkili mahkeme ise, işverenin ikametgâhı veya kazanın gerçekleştiği yer mahkemesidir.

işçi avukatı gaziantep

Konuya İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
Esas: 2014/2149 Karar: 2014/13345
Tarih: 10.06.2014

✦ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

✦ GÖREVLİ MAHKEME

✦ İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ KAZALARINDAN SORUMLULUĞU

✦ KUSUR RAPORU

✦ CEZA MAHKEMELERİNCE ALINAN KUSUR RAPORU

4721 – TÜRK MEDENİ KANUNU (MK) / 50 

4857 – İŞ KANUNU (İK) / 77 

5521 – İŞ MAHKEMELERİ KANUNU / 1 

6098 – TÜRK BORÇLAR KANUNU / 56 

Davacılar murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün tarafların vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Dava, sigortalının iş kazası sonucu vefatı sebebiyle yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir.

Mahkemece, davacı eş S. ve davacı çocuk M.’in maddi tazminat isteminin kurumca bağlanan gelirlerle karşılandığından reddine, davacı anne Z.’in maddi tazminat isteminin kabulüyle toplam 9.860,63.-TL maddi tazminatın 1.000,00.-TL’sinin kaza, bakiye 8.860,63.-TL’sinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline, davacıların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüyle davacı eş yararına 8.000,00.- TL, davacı çocuk yararına 15.000,00.-TL, davacı anne yararına 7.000,00.-TL manevi tazminatların kaza tarihinden itibarin işleyecek yasal faizleri ile davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerden; davacı sigortalının dava dışı P… H… Nak. San ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait işyerinde bekçi olarak çalışmakta iken 31.12.2004 tarihinde sobaya dökülen yanıcı maddenin alev alması sonucu çıkan yangında vefat ettiği, SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından olayın iş kazası olduğunun ve işverenin dava dışı P… H…Nak. San ve Tic. Ltd. Şti. olduğunun tespit edildiği, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2010/42 Esas 2010/244 Karar sayılı dosyasında davalı O.’ın işyeri sahibi olduğu kabul edilerek taksirle ölüme neden olma suçundan erteli adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın onanarak kesinleştiği, ceza mahkemesince alman 31.5.2007 tarihli avukat bilirkişi tarafından düzenlenen kusur raporunda Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenen 9.8.2004 tarihli lisans belgesinde dava dışı P… H… Nak. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklarının davalı O. ile dava dışı A. ve C. oldukları belirtildiğinden, bu kişilerin işveren kabul edilerek zararlandırıcı olayın meydana gelmesinde işverenlerin % maktüllerin % 70 oranında kusurlu bulunduklarının belirtildiği, yine ceza mahkemesince alınan 21.6.2007 tarihli üç kişilik bilirkişi raporunda dava dışı P… H… Nak. San ve Tic. Ltd. Şti. yetkililerinin % maktüllerin % 50 oranında kusurlu bulunduklarının belirtildiği, Konya 2. İş Mahkemesi’nce dosyada kusur raporu alınmadan ceza davasında alman 31.5.2007 tarihli avukat bilirkişi tarafından düzenlenen kusur raporunun hükme esas alınarak sonuca gidildiği anlaşılmaktadır.

Görev konusu, kamu düzeni ile ilgili olup, mahkemelerce, yargılamanın her aşamasında resen ele alınması gereken bir husustur.

İş mahkemeleri, 5521 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan istisnai nitelikte özel mahkemelerdir. 5521 Sayılı Kanunun 1. maddesinde, işçiyle işveren veya işveren vekili arasında iş aktinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının iş mahkemelerinde çözümleneceği hükmü öngörülmüştür. Anılan maddede belirtildiği üzere, iş mahkemesinin görevli olması için şu iki unsurun birlikte gerçekleşmesi koşuldur:

a- ) Uyuşmazlığın tarafları işçi ve işveren ( ya da işveren vekili ) olmalıdır.

b- ) Uyuşmazlık, iş sözleşmesinden veya İş Kanunu’ndan kaynaklanmalıdır.

İşveren vekili ‘işveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimse’ olduğundan doğrudan temsil yetkisinin doğal sonucu olarak, işveren adına yaptığı işlemler sebebiyle işveren vekilinin işçilere karşı özel hukuktan doğan bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Türk Medeni Yasası’nın 50. maddesinde tüzel kişilerin organlarının hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokacağı, organların kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumlu olacakları bildirilmiştir. Tüzel kişilerin borçlarından ötürü organlarının veya temsilcilerinin kişisel kusurları dışında şahsen sorumlu olacaklarına dair bir yasal düzenleme bulunmadığından, iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davasında, olayın meydana gelmesinde kişisel bir kusuru bulunmayan işveren vekilinin bu sıfatla hukuki sorumluluğuna gidilemez. Bu nedenlerle, zararlandırıcı olayın meydana gelmesinde kişisel kusuru bulunmayan işveren vekiline yalnız bu sıfatı sebebiyle husumet yöneltilemez.

Somut olayda, SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın tahkikat raporunda işverenin dava dışı P… H… Nak. San ve Tic. Ltd. Şti. olduğu yönünde tespiti varken, davalı O.’ın hangi sebeplerle işyeri sahibi kabul edildiği belirtilmediğinden ve dava dışı şirkete ait ticaret sicili kayıtları, işyeri belgeleri, vergi kayıtları vb. hususlar araştırılmadığından davalı O.’ın işveren veya vekili olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

Yapılacak iş; müteveffa sigortalının kaza tarihindeki işverenin ve davalı O.’ın işveren veya vekili olup olmadığı araştırılarak, davalının işveren veya vekili olmadığının tespiti halinde 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve gerekse İş Kanunu 1. maddeleri uyarınca uyuşmazlığın çözüm yerinin iş mahkemeleri değil genel mahkemeler olduğu dikkate alınarak görevsiz kararı verilmesinden ibarettir.

Davalı O.’ın işveren veya vekili olduğunun tespiti halinde ise; iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında zararlandırıcı olaya neden oldukları ileri sürülen kişi veya kişilerin kusur oranlarının kesin olarak tespiti hem maddi hem de manevi tazminat miktarını doğrudan etkilemesi bakımından önem taşımaktadır. Zira maddi tazminat davalarında sigortalının kazanç kaybının hesaplanmasında sigortalının kendi kusuru oranında tespit olunan kazanç kaybından indirim yapılacağı gibi yine manevi tazminat davalarında hükmedilecek manevi tazminat miktarının takdirinde tarafların kusur durumu mahkemece öncelikle dikkate alınacaktır.

Ayrıca, Borçlar Kanunu’nun 53. maddesine göre hukuk hakimi kusur olup olmadığına karar vermek için Ceza Hukukunun sorumluluğa dair hükümleri ile bağlı olmadığı gibi, kusurun takdiri ve zarar miktarının belirlenmesi konusunda da ceza mahkemesi kararı ile bağlı değildir. Ancak ceza mahkemesinin mahkumiyet kararındaki, fiilin hukuka aykırılığını ve illiyet bağını saptayan maddi olaya dair kabul, hukuk hakimini de bağlar.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, ceza mahkemesince alınan kusur raporunun hukuk hakimini bağlamayacağı dikkate alınarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişilere konuyu İş Kanunu’nun 77. maddesinde belirtildiği biçimde inceletmek, verilen rapor dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle tarafların sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmeksizin BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde temyiz eden taraflara iadesine, 10.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Konuya ilişkin arama kavramları

iş kazalarında işverenin sorumluluğu,
iş kazası işverenin sorumluluğu,
iş kazasında işverenin sorumluluğu,
iş kazasında kusur oranları,
iş kazasında ölen işçinin hakları,
işveren sorumlulukları,
işveren vekilinin hukuki sorumluluğu,
işveren vekilinin sorumluluğu,
işverenin sorumlulukları,
işverenin sorumluluğu,

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Buttonenvelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram