Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

YÜKLENİCİLER ALEYHİNE AÇILAN RÜCU DAVALARINDA AYRI SÖZLEŞMELERLE HİZMET İFA EDEN YÜKLENİCİLERİN MECBURİ DAVA ARKADAŞI OLMADIĞI

YÜKLENİCİLER ALEYHİNE AÇILAN RÜCU DAVALARINDA AYRI SÖZLEŞMELERLE HİZMET İFA EDEN YÜKLENİCİLERİN MECBURİ DAVA ARKADAŞI OLMADIĞI

YuKLENiCiLER ALEYHiNE AcILAN RuCU DAVALARINDA AYRI SoZLEsMELERLE HiZMET iFA EDEN YÜKLENiCiLERiN MECBURi DAVA ARKADAsI OLMADIgI

YÜKLENİCİLER ALEYHİNE AÇILAN RÜCU DAVALARINDA AYRI SÖZLEŞMELERLE HİZMET İFA EDEN YÜKLENİCİLERİN MECBURİ DAVA ARKADAŞI OLMADIĞI

Özet : Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme bulunmamaktadır. Bu nedenle alacak davalarında her davalı aleyhine ayrı tahsil hükmü kurulmalıdır. Davanın itirazın iptali şeklinde açılmış olması durumunda ise takibin hangi davalı açısından hangi miktarla devam edeceği ayrı ayrı belirlenmelidir. Bu durumda mahkemece bilirkişiden ek rapor alınıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekmektedir.

Yargıtay

23. Hukuk Dairesi

Esas : 2019/764

Karar : 2020/923

Karar Tarihi : 12.02.2020

GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ – Hizmet Alım Sözleşmelerinin İhale Şartları İle Belirlenen İşin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedel İle Yapılmasının Üstlenildiği – Bu Sözleşme Türünde Yüklenicinin Edimi, Hizmetin Kendi İşçisi İle Yerine Getirilmesi, İşverenin Edimi İse Sözleşme Bedelinin Ödenmesi Olduğu – Sözleşme Kapsamında Yapılması Gereken İşin Yüklenici İşçisi Tarafından Yerine Getirileceği – Yükleniciler Aleyhine Açılan Rücu Davalarında Ayrı Sözleşmelerle Hizmet İfa Eden Yüklenicilerin Mecburi Dava Arkadaşı Olmadığı – Borçtan Müteselsilen Sorumlu Olacaklarına İlişkin Kanun Hükmü veya Sözleşme Bulunmadığı – Alacak Davalarında Her Davalı Aleyhine Ayrı Tahsil Hükmü Kurulması Gerektiği – Davanın İtirazın İptali Şeklinde Açılmış Olması Durumunda İse Takibin Hangi Davalı Açısından Hangi Miktarla Devam Edeceğinin Ayrı Ayrı Belirlenmesi Gerektiği

YÜKLENİCİLER ALEYHİNE AÇILAN RÜCU DAVALARINDA AYRI SÖZLEŞMELERLE HİZMET İFA EDEN YÜKLENİCİLERİN MECBURİ DAVA ARKADAŞI OLMADIĞI – Hizmet Alım Sözleşmelerinin İhale Şartları İle Belirlenen İşin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedel İle Yapılmasının Üstlenildiği – Bu Sözleşme Türünde Yüklenicinin Edimi, Hizmetin Kendi İşçisi İle Yerine Getirilmesi, İşverenin Edimi İse Sözleşme Bedelinin Ödenmesi Olduğu – Sözleşme Kapsamında Yapılması Gereken İşin Yüklenici İşçisi Tarafından Yerine Getirileceği – Borçtan Müteselsilen Sorumlu Olacaklarına İlişkin Kanun Hükmü veya Sözleşme Bulunmadığı – Alacak Davalarında Her Davalı Aleyhine Ayrı Tahsil Hükmü Kurulması Gerektiği – Davanın İtirazın İptali Şeklinde Açılmış Olması Durumunda İse Takibin Hangi Davalı Açısından Hangi Miktarla Devam Edeceğinin Ayrı Ayrı Belirlenmesi Gerektiği

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, dava dışı işçi … vekili tarafından, Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan işçi alacağı davasının yargılaması sonucunda davanın kabulüne karar verildiğini ve icra takibi yapıldığını ve dosya borcu M. Devlet Hastanesi tarafından 25/09/2014 tarihinde 11.348,39 TL olarak ödendiğini, işçi haklarındaki yasal sorumluluğun şirkete ait olduğunu ve anılan nedenle Bakanlığın ödemiş olduğu meblağın tamamını rücu hakkı bulunduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydıyla davalı alt işveren şirketlerin elamanı olarak çalışmış olan işçilere işçi alacağından dolayı Bakanlıkça ödenmek zorunda kalınan toplam 11.348,39 TL’nin ödeme tarihinden tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki genel temizlik hizmet alım sözleşmesinin eki niteliğinde olan iş emniyeti sağlık tedbirleri ve hizmet içi eğitim başlıklı 5.3 maddesinde “sosyal sigortalar mevzuatı her türlü işçi ve iş veren hakkındaki haklardan dolayı işçi alınması veya işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkartılması gibi tüm sorumlulukların yükleniciye ait olduğu” hükmünün düzenlendiği, davalı şirket basiretli bir tacir olarak imzalamış olduğu sözleşme hükümlerine uymak durumunda olacağın, davacı Sağlık Bakanlığının işçilik haklarından dolayı yapmış olduğu ödemelerin tamamını davalıdan talep edebileceği, davalı şirketin imzalamış olduğu sözleşme hükümlerine uymak zorunda olduğu ve sözleşme ile işçilik haklarından kaynaklı ödemelerin sorumluluğunun son alt işveren davalıya ait olacağı gerekçesiyke davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Hizmet alım sözleşmeleri; ihale şartları ile belirlenen işin sözleşmede kararlaştırılan bedel ile yapılmasının üstlenildiği sözleşmelerdir. Bu sözleşme türünde yüklenicinin edimi, hizmetin kendi işçisi ile yerine getirilmesi, işverenin edimi ise sözleşme bedelinin ödenmesidir. Sözleşme kapsamında yapılması gereken iş yüklenici işçisi tarafından yerine getirilecektir. İş aktinin yüklenici ile işçi arasında yapıldığı hususu ihtilaflı değildir. SGK kayıtları da bu hususu doğrulamaktadır. Hizmet alımı tip sözleşmelerinde işverenin, yüklenici tarafından çalıştırılan işçinin ücretinin ödenmesi, sosyal haklarının takibi gibi denetim dışında işçiye karşı bir sorumluluğu yoktur. İşveren ile yüklenicinin İş Kanunu’na göre işçiye karşı müteselsilen sorumlu olmasına rağmen rücu ilişkisinde taraflar arasında imzalanan sözleşmenin uygulanması sözleşme hukukunun en temel ilkelerindendir.

İşçilik alacakları işveren tarafından ödenen işçinin; yüklenici işçisi olması, sözleşme ücretine işçinin ücret ve sosyal haklarının dahil olması, işverenin işçilik alacaklarından sorumlu olacağına dair sözleşmede bir hüküm bulunmaması hususları nazara alındığında davacı işverenin işçiyi çalıştıran yüklenicilerden ödediği bedeli ve ferilerinin tamamını talep etme hakkı bulunduğunun kabulü gerekir.

Hizmet alım ihaleleri aynı yüklenici tarafından alındığı gibi, değişik yükleniciler tarafından da alınabilmektedir. Bu halde işyeri devri suretiyle işçiler yeni yükleniciye devredildiği için hizmet akitleri kesintiye uğramadan devam etmekte ve işçilik alacakları da bu doğrultuda hesaplanmaktadır.

İşçiye ödenen kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanmakta olup bu kıdem tazminatının tamamından işçiyi çalıştırdıkları dönemle orantılı olarak yükleniciler işverene karşı sorumludurlar.

Yıllık izinler kullanılmadığı taktirde iş sözleşmesinin feshi ile ücrete dönüşmektedir. Sözleşmeyi feshedenin son yüklenici olduğu ve yıllık izinlerinde bu fesih ile ücrete dönüştüğü gözönüne alındığında yıllık izin ücretinden son yüklenici sorumlu olacaktır.

İhbar tazminatından son işveren sorumludur. Bunların dışında hafta tatil ücreti, ücret alacağı, fazla mesai ücreti gibi işçiye ödenen tazminatlardan yükleniciler işverene karşı işçiyi çalıştırdıkları dönemle sınırlı olarak sorumlu olacaklardır.

İşveren tarafından bu ödemelerin feri mahiyetinde yapılan ödemeler de ayrı esasla yüklenicilerden tahsil edilebilecektir.

Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme bulunmamaktadır. Bu nedenle alacak davalarında her davalı aleyhine ayrı tahsil hükmü kurulmalıdır. Davanın itirazın iptali şeklinde açılmış olması durumunda ise takibin hangi davalı açısından hangi miktarla devam edeceği ayrı ayrı belirlenmelidir.

Bu durumda mahkemece yukarıda belirlenen ilkeler çerçevesinde bilirkişiden ek rapor alınıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile ödenen bedelin tamamından son işverenin sorumlu tutulması doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiş.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 12.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Button envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba,
Hukuki sorularınız için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram